سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

آزادی ازنوع فاشیستی..!

چکیده :قرائت فاشیستی ازامرآزادی، قرائت های دیگر از آزادی را نمی پذیرد و تنها آن نوع آزادی را می پسندد که توسط پیشوا و یا حاکم حکومت تعریف شده ودراختیارمردم قراربگیرد و درواقع این حاکم است که تعیین می کند حوزه های آزادی تا کجا بایستی...


حسن ماکیانی

فاشیسم اسطوره‌ای مرموزاست که ازغریوجمعیت وموج تظاهرات وغلغله سرودها، ولوله آهنگ‌ها ورنگ‌ها وشعارها مایه می گیرد و بایستی هیجانی کاذب همواره درروح مردم به وجودآید و آنان را هراز چندگاهی برانگیزد و درمیانشان شوروجذبه ای بیافریند و آموزه های آنان به مثابه یک بیماری واگیرداردرهمه اقشاروطبقات جامعه چنگ بیاندازد. آزادی دریک نظام فاشیستی نمی تواند جایگاهی داشته باشد.

قرائت فاشیستی ازامرآزادی، قرائت های دیگر از آزادی را نمی پذیرد و تنها آن نوع آزادی را می پسندد که توسط پیشوا و یا حاکم حکومت تعریف شده ودراختیارمردم قراربگیرد و درواقع این حاکم است که تعیین می کند حوزه های آزادی تا کجا بایستی باشد.

موسولینی می گوید:«یگانه آزادی که می تواند حقیقی باشد، آزادی حاکمیت و آزادی فرد درون حلقه حاکمیت است … و آزادی برای فرد درجهت هدف های حاکمیت است» (وینسنت اندرو، ایدئولوژی های مدرن سیاسی). آزادی ازنوع فاشیستی، به این مفهوم است که هرآزادی که حاکمیت تشخیص داد که می تواند سعادت بخش انسان ها باشد، همان بایستی به مرحله اجرا درآید و به غیراز آن دیگرهیچ نوع آزادی مفهوم ورسمیت ندارد. و دراین نوع تفکر فقط آزادی عمل حاکمیت معنی دارد ودراصل استثماره کننده آزادی، خودحاکمیت فاشیستی است.

تفکر فاشیستی آزادی های را قالب بندی کرده وبه مردم ارائه می دهند، تامردم نیز درآن چارچوبه ها حرکت کنند، و آزاد خواهند بود تا درراستای برآورده ساختن تفکرات فاشیستی از گفتارو کرداری که مورد تایید است استفاده کنند. تفکر فاشیستی برآن است که هرقدر حاکمیت نیرومندترگردد، آزادی عمل اوگسترده تر باشد، ومردم نیزمی توانند هرآنچه را که از طرف حاکمیت آزادشمرده شده است، انجام دهند و نه آنچه را که خود می پندارند و در راستای آزادی‌های سه گانه یعنی آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی زیستن است.

آزادی ازنوع فاشیستی، آزادی فردی نیست بلکه آزادی امت است، یعنی این که همه افراد، گروه ها و طبقات را درپس سپرآهنین حاکمیت، مقتدر و متحد می سازد. یعنی در واقع، آزادی فردی مانعی محکم وبزرگ برسرراه آزادی مدنظرفاشیسم است، زیرامردم را ازماموریت راستینشان، یعنی «ایمان آوردن، اطاعت کردن، جنگیدن»، منحرف می کند.

تمامی آزادهای سه گانه ازجمله آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی برای زیستن، آنگونه که فرد خود اختیار می کند، از نظر فاشیست ها همگی «آزادی هایی بیهوده اند» و یگانه آزادی اصیل ومهم ازنظرآنان، آزادی درخدمت به حاکمیت وشخص حاکم یا رهبراست.

پی نوشت: درایدئولوژی مدرن سیاسی، به جای کلمه «دولت» از «حاکمیت» استفاده شده است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.