سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » نه به انتخابات، یک اعتراض مدنی است...

نه به انتخابات، یک اعتراض مدنی است

چکیده : معتقدیم که عدم شرکت در انتخابات یک اقدام قانونی و مدنی و یک مقاومت منفی است. نه به شرکت در انتخابات به هیچ وجه غیر قانونی و غیر مدنی نیست بلکه یک نوع مشارکت مدنی است تا حکومتیان به اصلاح جامعه و هماهنگی با مردم و تغییر روش حکومتمداری نادرست شان تن دهند. عدم مشارکت طغیان یا سرپیچی نیست بلکه یک حرکت مدنی – اصلاحی است.عدم شرکت نه به عدول از اهداف وحقوق مردم وانقلاب توسط حکومتگران است....


سینا صالح

۱- چرا رای می‌دهیم؟ چرا رای نمی‌دهیم؟
۲- به چه رای می‌دهیم؟ به چه رای نمی‌دهیم؟
۳- به که رای می‌دهیم؟ به که رای نمی‌دهیم؟

شرکت در انتخابات را به معنای مشارکت آحاد ملت در تعیین سرنوشت خود می دانیم و رابطه انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان همچو امضاء و تعهد در یک قرارداد اجتماعی است و تمدید یک قرار داد چه در سطح اجتماع و جامعه و چه در سطح فردی منوط به انجام تعهدات یا همان وعده ها و اهدافی است که انتخاب شونده یا وکیل مقید به ا نجام آن است. به نظر شما انتخاب کنندگان این حق را ندارند که اگر انتخاب شوندگان به تعهدات خود جامه عمل نپوشانند این قرارداد را فسخ کند، به وی رای ندهند ویا قرارداد راتمدید نکنند؟

اما انتخابات صحیح و منطبق با موازین و اصول شناخته شده بین المللی مستلزم یک بستر مناسب اجتماعی – سیاسی است. این بستر مناسب اجتماعی – سیاسی همان دمکراسی وآزادی های دمکراتیک است. چنانچه موازین دمکراسی وآزادیهای دمکراتیک تضعیف یا نادیده گرفته شود دیر یا زود انتخابات از اهداف خود عدول کرده و جنبه نمایشی و کسب مشروعیت برای حاکمیت بخود میگیرد و در خدمت حاکمان و منافع فردی آنها قرار خواهد گرفت.

دمکراسی نوعی حکومت ایدئولوژیک یا تحمیل ایدئولوژی خاصی نیست و قالب خاص و از پیش تعیین شده توسط حاکمیت را نمی پذیرد. دمکراسی تضمین آزادی و مشارکت مردم در سرنوشت خود و اتکا به نظرات اکثریت جامعه بدون تبعیض و حق ویژه برای شخص یا قشر خاصی است و در عین حال حقوق اقلیت یا اقلیت های جامعه را رعایت می کند.

بکارگیری معیارهای غیر اصولی، تبعیض، تلاش برای حفظ وضع موجود و نداشتن آمادگی برای تغییر و تحول در جامعه،عدم شفافیت و عدم آزادی انتقاد واعتراض با روح دمکراسی ناسازگار است.

اما جواب به این که: چرا رای می دهیم؟

پاسخ: رای می دهیم که در سرنوشت خود و تعیین روش اداره جامعه خود مشارکت داشته باشیم و اهداف مردم خود و پیشرفت وترقی جامعه خود و همزیستی درون جامعه و منطقه وجهان دست یابیم و بهروزی و رفاه مردم را بتوانیم با رای خود فراهم آوریم.

چرا رای نمی دهیم؟ پاسخ: چون تجربه انتخابات سالیان سال نشان داده که روش و اسلوب انتخابات طبق موازین پذیرفته شده بین المللی نیست. روند انتخابات طوری چیده شده که به اهداف فوق نائل نمی شویم و امکان تایید صلاحیت توانمندان و واندیشمندان و منتقدان ونمایندگان اصلح مردم توسط شورای نگهبان فراهم نیست و حکومت به اهداف مردم بی توجه است و رفاه و آسایش مردم و صلح و همزیستی را در نظر ندارد و به ماجراجویی و فرقه گرایی منطقه ای و حیف و میل بودجه در راه این اهداف غیر مردمی روی آورده است و به علت نبود آزادی و نقش مردم و مطبوعات آزاد و عدم شفافیت، فساد و اختلاس و رانت خواری و رابطه مندی به جای ضابطه مندی تار و پود جامعه را فرا گرفته و این نمایندگان هم قادر به حل آن نیستند. نه توانمندند، نه بر طبق موازین اصولی معرفی شده اند و نه اجازه استقلال عمل و رای دارند. حاکمیت براین باور نیست که در انتخابات دمکراتیک به باورها و عقاید مردم احترام گذاشته می شود اما تبعیض ایدلوژیک پذیرفته نیست. به بهانه باورهای خاص نمی توان بین مردم تبعبض قائل شد،نمی توان تحت این بهانه موازین حقوق بشری ورفاه وبهروزی مردم و را نادیده گرفت ونمی توان به ترقی وپیشرفت جامعه بی توجه بود.

به چه رای می دهیم؟ به پیاده شدن اهداف مردم، دمکراسی و مشارکت راستین و اهرم های کنترل حاکمان و حاکمیت غیر فردی رای می دهیم.

به چه رای نمی دهیم؟ به پایمال شدن این اهداف و اهدافی که بر خلاف نظر مردم جریان دارد رای نمی دهیم ؛ به استمرار عدم دمکراسی و خودکامگی رای نمی دهیم.

به که رای می دهیم؟ به افرادی توانمند و نخبگان و اندیشمندان و مدیران و مدبران توانا در اداره جامعه رای می دهیم، به کسانی رای می دهیم که طبق موازین اصولی رای آورده باشد نه به کمک تمهیدات و خواست حکومت و شیوه رد صلاحیت و گزینش شورای نگهبان. به کسانی رای می دهیم که اهداف و زندگی مردم را مد نظر داشته باشند و شرایط جامعه و ضرورت تغییر و تحول و پیشرفت را درک کنند. به فکر مردم باشند نه گوش به فرمان و تابع محض حکومت و اهداف آن. به کسانی رای میدهیم که به شفافیت در ارکانهای نظام و رسانه های آزاد وعدم اختلاس ورانت وفساد حکومتی باور داشته ودر این راه تلاش کند.

به که رای نمی دهیم؟ به ناتوانان در اداره جامعه، به کسانی که نه در رقابت آزاد بلکه با کمک تمهیدات و فیلتر های ارکانهای حکومتی برنده شوند رای نمی دهیم. به کسانی که افکار مترقی تداشته و شرایط زمان وضرورت تغییر وتحول جامعه را در ک نکنند، رای نمی دهیم. به کسانی که منافع فردی را در نظر دارند رای نمی دهیم.

با در نظر گرفتن همه جوانب، به شرکت در انتخابات نه می گوییم زیرا به اهداف وخواسته های مردم عمل نمی شود.

معتقدیم که عدم شرکت در انتخابات یک اقدام قانونی و مدنی و یک مقاومت منفی است. نه به شرکت در انتخابات به هیچ وجه غیر قانونی و غیر مدنی نیست بلکه یک نوع مشارکت مدنی است تا حکومتیان به اصلاح جامعه و هماهنگی با مردم و تغییر روش حکومتمداری نادرست شان تن دهند. عدم مشارکت طغیان یا سرپیچی نیست بلکه یک حرکت مدنی – اصلاحی است.عدم شرکت نه به عدول از اهداف وحقوق مردم وانقلاب توسط حکومتگران است.

 


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.