سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » حسن روحانی نتوانست مجلس را قانع کند...

حسن روحانی نتوانست مجلس را قانع کند

چکیده :چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائیه ارسال می...


کلمه- گروه خبر: نمایندگان تنها از یکی از پاسخ‌های روحانی قانع شدند. نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور به سوال در مورد “کنترل قاچاق”، بیکاری، رکود اقتصادی و افزایش قیمت ارز قانع نشده و نمایندگان از پاسخ رییس جمهور درباره دلیل استمرار تحریم های بانکی قانع شدند.

سوال از روحانی به قوه قضاییه ارسال میشود/ احتمال استیضاح روحانی قوت می گیرد؟

ماده ۱۹۶- براساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسى، درصورتى که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سوالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند.

هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.

پس از یک هفته از طرح سوال در کمیسیون یا کمیسیون ها چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال یا سوالات آنان را قرائت و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند.

تبصره ۱- تعداد سوالات نباید از پنج سوال بیشتر باشد.

تبصره ۲- پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمی گردد.

ماده ۲۱۳- رئیس جمهور موظف است در مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور یابد و به سؤال یا سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شوراى اسلامى.

چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائیه ارسال می شود.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.