سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » حمایت شورای راهبردی اهل سنت ایران و مولوی عبدالحمید از حسن روحانی...

حمایت شورای راهبردی اهل سنت ایران و مولوی عبدالحمید از حسن روحانی

چکیده :آقای دکتر روحانی در اردیبهشت ماە سال ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه شماره سه درخواست‌های اهل سنت و اقوام ایران را پذیرفتە است و تا حدودی آنرا اجرا کرده است. اهل سنت ایران و اقوام ساکن ایران از ریاست جمهوری آینده ایران انتظار دارند کە برای اتحاد مردم و انسجام ملی در ایران، حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی و سایر اصول آن مخصوصاً اصل ۱۲ و ۱۵ را اجرا و یا خواستار اجرایان گردد و کوشش خود را در اجرای خواستەهای اهل سنت و اقوام ایرانی متعهد و در جریان فعالیت‌های انتخاباتی اعلام...


شورای راهبردی اهل سنت ایران با صدور بیانیه ای از کاندیداتوری دکتر حسن روحانی حمایت کرد. متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگوار ایران
اهل سنت سرفراز ایران
اقوام شرافتمند ایران

شرکت در انتخابات حق شما است، بهتر است از این حق خدادادی بە بهترین وجە استفادە کنید و اطرافیان خود را هم تشویق کنید تا پای صندوق رای بروند. رفاە مردم ایران و پیشرفت و گسترش ازادی و عدالت و توسعە پایدار در سرزمین ما تنها با مشارکت همگان در امور ادارە کشور بدست میاید و یکی از ابزارهای مشارکت در امور انتخاب بهترین ها است.

بفرمودە خداوند و با راهنمائی و مشارکت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، نخبگان و عالمان دینی و اندیشمندان دانشگاهی از تمام ۱۳ استان سنی نشین برای مشورت در بارە انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبە ۱۷ اردیبهشت در تهران گرد امدند و پس از ساعتها بحث و گفتگوی صمیمانە و صریح برای تصمیم گیری و ارائە راهکار مناسب یک شورای ۱۵ نفرە بە نام ( شورای راهبردی اهل سنت ایران) انتخاب کردند تا با نامزدهای محترم و یا نمایندگان و روسای ستاد آنان ملاقات و گفتگو کنند.

شورای راهبردی اهل سنت ایران ( راسا) از ان تاریخ تا امروز ۲۳ اردیبهشت ماە ۱۳۹۶ با یک نفر از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری و روسای ستاد دو نفر از ان نامزدهای محترم دیدار و گفتگوی مفصل انجام دادە اند.

در این ملاقاتها و گفتگوهای سازندە، مسائل و مشکلات اهل سنت ایران بە صورت مشروح، مستند و مستدل تشریح شد کە برخی از ملاقات شوندگان از وسعت محرومیتهای اهل سنت ایران متحیر شدند و گوئی بار اول است کە چنین حرفهائی میشنوند. همچنین در خواستهای اهل سنت و اقوام اهل سنت ایران کە تقریبا بخش اعظم ان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امدە است اما اجرا نمیگردد برای انان تشریح و راە حل مناسب مشکلات هم بە اطلاع انان رسید .

آقای دکتر روحانی در اردیبهشت ماە سال ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه شماره سه درخواست‌های اهل سنت و اقوام ایران را پذیرفتە است و تا حدودی آنرا اجرا کرده است. اهل سنت ایران و اقوام ساکن ایران از ریاست جمهوری آینده ایران انتظار دارند کە برای اتحاد مردم و انسجام ملی در ایران، حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی و سایر اصول آن مخصوصاً اصل ۱۲ و ۱۵ را اجرا و یا خواستار اجرایان گردد و کوشش خود را در اجرای خواستەهای اهل سنت و اقوام ایرانی متعهد و در جریان فعالیت‌های انتخاباتی اعلام دارند.

شورای راهبردی اهل سنت ایران (راسا) پس از ساعتها مشورت با عالمان دینی، اندیشمندان و جوانان و اقشار مختلف اهل سنت ایران و با توجە بە گفته ها و رفتارهای تبلیغاتی نامزدهای محترم ریاست جمهوری بە این نتیجە رسیدە است کە برای تداوم پیشرفت ایران و عبور از تنگناهای موجود بهتر است بە دولت یازدەهم فرصت داد شود تا یکبار دیگر افتخار خدمت بە مردم ایران را بە عهدە گرفتە و بە حکومت خود تا سال ۱۴٠٠ ادامە دهد. با آرزوی سربلندی ملت بزرگوار و فهیم ایران و تمنای پیروزی دولت اقای دکتر روحانی بر مشکلات موجود و ادامە مسیر تا ۱۴٠٠

شورای راهبردی اهل سنت ایران


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.