سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اعتراض زندانیان اهل سنت به ممنوع الخروجی مولوی عبدالحمید...

اعتراض زندانیان اهل سنت به ممنوع الخروجی مولوی عبدالحمید

چکیده :ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ، ﺍﻭﯾﻦ ﻭ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ، با انتشار بیانیه ای، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺷﺪﻥ "مولوی ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺯﻫﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩند....


ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ، ﺍﻭﯾﻦ ﻭ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ، با انتشار بیانیه ای، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺷﺪﻥ “مولوی ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺯﻫﯽ” ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩند.

ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ، ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 11 ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ 1392، ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ آغاز به کار کرﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ “ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﯽ” ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﮐﻪ ﺍﺯ مولوی ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

در ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آمده است: «ﻣﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﻭﯾﻦ ﻭ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ، ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﻻﻧﺎ “ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺯﻫﯽ” ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺰﺭﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ اینکه ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻫﻨﻮﺯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺁﻗﺎﯼ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﺳﮏ ﻧﻤﯽﮔﺬﺭﺩ، ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﯽﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 7 ﺍﺳﻔﻨﺪ 92، ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﺎ ﺑﻪ ‌ ﺷﺪﺕ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻢ ﺑﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.»

گفتنی است، امام جمعه اهل‌سنت زاهدان اما با وجود عدم شرکت در این کنفرانس، طی نامه‌ای خطاب به دکتر “عبدالله بن عبدالمحسن الترکی”، دبیر کل رابطة العالم الإسلامی، عدم شرکت خویش را در این کنفرانس اعلام کردند.

مولوی ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ در بخشی از این نامه به اوضاع بحرانی و وخیم مسلمانان و کشورهای اسلامی اشاره کرده و یادآور شد: «امت اسلامی در عصر حاضر با مشکلات و بحران‌های بی‌سابقه‌ای مواجه است؛ اختلاف و بدگمانی بر کشورهای اسلامی سایه افکنده است، حقوق و کرامت انسانی لگدمال می شود، عدم تحقق مطالبات انسانی، شهروندی و آزادی‌های دینی و مذهبی جزو مهمترین دغدغه‌های اقلیت‌ها قومی، مذهبی و دینی در بسیاری از کشورهای اسلامی است، درگیری و اختلاف بعضی از حکومت‌ها با ملت خود، اوضاع را به جایی رسانیده است که حکومت‌ها از مذاکره با ملت‌های خویش خودداری نموده و متاسفانه در بین دولت‌های اسلامی نیز چنان اختلاف و سوءظن وجود دارد که برای حل بحران‌های جاری جهان اسلام با یکدیگر مذاکره و گفتگو ندارند.»

مدیر دارالعلوم زاهدان در ادامه این نامه، “ایجاد هیئت متفکرین و علمای اسلام” را به عنوان تنها راه حل بحران موجود پیشنهاد کرده است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.