سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

تأملی در شکاف میان دولت-ملت

چکیده :شامه تیز مردم ایران به سرعت بی‌صداقتی و فریب‌کاری صاحبان قدرت را حس و درک می‌کند و از آن پس مردم با همان دست با حکومت بازی می‌کنند و حکومت سرمست از باده پیروزی که اقشار وسیعی از مردم را حامی و طرفدار خود دارد، به خطاکاری ادامه...


محمدجواد مظفر

چه عامل یا عواملی سبب‌ساز شکاف میان دولت-ملت در ایران می‌شود؟ چرا هرگاه شرایطی پیش می‌آید که دولت-ملت به هم نزدیک شده تا با هم تعامل و اعتماد و اطمینان کنند و اهداف ملی را تحقق بخشند، این پیوند گسسته و شکاف میان این دو عمیق می‌شود؟

حیرت‌آور است که نارضایتی نه تنها در طبقه متوسط و اقشار تهی‌دست، که حتی در برخورداران و بهره‌مندان از ساز و کار حکومت و رانت خواران نیز عیان می‌شود.

شامه تیز مردم ایران به سرعت بی‌صداقتی و فریب‌کاری صاحبان قدرت را حس و درک می‌کند و از آن پس مردم با همان دست با حکومت بازی می‌کنند و حکومت سرمست از باده پیروزی که اقشار وسیعی از مردم را حامی و طرفدار خود دارد، به خطاکاری ادامه می‌دهد.

ازین رو حکومت روزی را شاهد خواهد بود که کسی برایش باقی نمانده و هرچه به دور و برش می‌نگرد، مدافع و همراهی ندارد؛ و محمدرضا شاه پهلوی با خود چنین کرد و عبرت آیندگان شد.

به گمان ما تیز بینی ایرانیان که محصول تجربه درازناک تاریخی است و نسل به نسل منتقل شده، تنها راهی که برای حکومت‌ها باقی می‌گذارد، صداقت و شفافیت در حرف و عمل است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.