سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

عین‌اللهی و امداد الهی!

چکیده :آی ملت ایران! خدا را از چشم عین اللهی نبینید! خدا به انسان هایی که آفریده است عقل داده است تا به مدد عقل دنیایشان را اداره کنند و برایشان رسولانی فرستاده است که آنان را به آخرت راه بنمایند! آنان که در امور دنیوی خود با نادیده گرفتن عقل و علم و تجربه بشری به انتظار امداد الهی نشسته اند نعمت عقل را کفران می کنند و با وجود چراغ عقل به بیراهه می روند....


مجید‌ مرادی

عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی گفته است که واردات واکسن امداد الهی بود!

طبعا چشم عین اللهی بر واردات واکسن در دوره یک ماهه وزارت خود اوست! و گویا برای ایشان پیش از این نه اللهی وجود داشت نه امداد الهی ای! انگار ما تنها همین یک ماه است که خدا داریم! همین یک ماهی که عبن اللهی به مقام وزارت رسیده است!

آیا معنای این سخن عین اللهی آن نیست که خدا تاکنون جلوی واردات واکسن را گرفته بود؟! آن وقت باید پرسان می شدیم که چرا خدا جلوی واردات واکسن را به ایران گرفته بود؟ آیا خدا منتظر مانده بود تا این ملت از میان نامزدهای ریاست جمهوری دست به انتخاب صحیح بزند تا با تامین واکسن کرونا به این ملت پاداش دهد؟ اگر چنین است چرا آمار کشته شدگان کرونا در ایران از روز روی کارآمدن رئیسی به شدت صعودی شده است؟

عین اللهی شاید با چشم الهی می بیند که خدا در این یک ماهه که از عمر دولت رئیسی می گذرد امدادش را شامل حال ملت ایران کرده و از چین کمونیست و روسیه نیمه کمونیست و نیمه ارتدکس برای این دولت واکسن فرستاده است! اما حال که قرار است این امداد الهی برایمان واکسن بفرستد بهتر نبود منبع این امداد در داخل ایران و ترجیحا شهرهای مذهبی ایران می بود تا ما شرمنده چین و کره جنوبی نشویم که به ما واکسن می فروشند یا شرمنده اتریش نباشیم که قرار است یک میلیون دوز واکسن به ایران هدیه بدهد؟ آیا مزد مسلمانی مان این است که از اتریش و ژاپن واکسن، صدقه بگیریم؟

آی ملت ایران! خدا را از چشم عین اللهی نبینید! خدا به انسان هایی که آفریده است عقل داده است تا به مدد عقل دنیایشان را اداره کنند و برایشان رسولانی فرستاده است که آنان را به آخرت راه بنمایند! آنان که در امور دنیوی خود با نادیده گرفتن عقل و علم و تجربه بشری به انتظار امداد الهی نشسته اند نعمت عقل را کفران می کنند و با وجود چراغ عقل به بیراهه می روند.

آقای عین اللهی! دست از سر خدا بردار و پای از گلیم عقاید ملتی که بیشترین قربانی روزانه کرونا را در دنیا دارد بکش! به قول مارمولک تو ماستت را بخور! تو را چه به این حرفها؟!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.