سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

در شناخت شواهد زوال عقل و اخلاق

چکیده :به شهردار سابقی که به عطش قدرت شهره است و با آنهمه پرونده مفتوحه مفسده اقتصادی و تخلفات سیستمی و پول پاشی حرام از بیت المال به ریاست کارمندان مجلس دوازده درصدی می رسد و همانجا هم دست از تخلف و تقلب در بودجه بندی برنمیدارد؟...


کلمه

حاکم ایران می‌گوید: «اگر ما ها عقل داشته باشیم باید دنبال ریاست ندویم!
بعضی ها خودشون را می کشند برای پست های اجرایی و تقنینی!»

این سخنان اگر مصداق زوال عقل و زوال اخلاق نباشد مصداق چیست؟!
این سخنان خطاب به کیست؟

به رییس سابق دستگاه قضا که پس از دو سال نمایش قضایی دوید تا در میانه قهر جمهور ملت و انتصابات استصوابی و ذبح رقیبان پیش پای مصلحت ولایت به ریاست دولت نصب شود و به آرزوی دیرینه دست یابد؟

به شهردار سابقی که به عطش قدرت شهره است و با آنهمه پرونده مفتوحه مفسده اقتصادی و تخلفات سیستمی و پول پاشی حرام از بیت المال به ریاست کارمندان مجلس دوازده درصدی می رسد و همانجا هم دست از تخلف و تقلب در بودجه بندی برنمیدارد؟
به نامزدهای پوششی که در سیرک انتصابات بندبازی کردند تا بعد هرکدام از مجلس انتصابی به شهرداری و دولت و مقامات بالاتر ارتقا یابند؟

به رییس ستاد اجرایی که پس از آنهمه یاوه و دروغ و جنایت و بلاهت در زمینه واکسن ارتقا می‌گیرد و معاون اول دولت می‌شود ؟

به سایر اذناب ولایت و عمله ظلمه که به لطف مدیحه ای برای منویات ولی یا ستایشی بر ستمکاری او یا توجیهی بر تباهی که ذهن و زبان او بر سر این سرزمین پاک آورده است، هرکدام به پست و منصب و مقامی رسیده اند و از کودکستان تا دانشگاه وظیفه انحراف ذهن و فکر فرزندان ملت را به انجام می رسانند و از دبستان تا قبرستان جز شیوه ابتذال سبک زندگی و حتی مرگ مردمان ایران راه و روش دیگری ندانند و نگذارند؟!

خطاب او جز به خود او و ملیجکان پیرامون ش راجع است؟
زوال عقل و اخلاق از این بیش در کجاست ؟


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.