سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » کج شدن فرمان سیاست و حکمرانی بسمت شرق...

کج شدن فرمان سیاست و حکمرانی بسمت شرق

چکیده :گویی که آقایان خاطره یک و یا دو قرن گذشته را فراموش کرده و به حافظ تاریخ توجهی نینداخته اند. شاید مشگل این جاست که غالب روحانیت مابا تاریخ نسبتی ندارندواصولا تاریخ رادرحوزها نخوانده ویانمی خوانندولذاحافظه تاریخی هم ندارند.بنابراین یادشان رفته است که اعتمادبه گرگ ها ی درنده بعنوان دوست خطایی استراتژیک...


محمدعلی مشفق

فرمان سیاست نه شرقی و نه غربی سال هاست که حاکمان شرق زده ما، غافلانه و یا نابخردانه و جاهلانه و البته بدلیل نداشتن فهم و درکی از تاریخ مناسبات ایران باروسها در دو قرن گذشته بصورت یکطرفه به دامن شرق کمونیست کج کرده اند آن هم کشوری که نزدیک به یک قرن دیکتاتوری خشن را برملت های خود و نیمی از جهان تحت نام حکومت پرولتاریا تحمیل کرد و میلیون ها انسان را در زیر چکمه های حکومت بظاهر کارگری کشت تا بدورغ کارگران را بر سریر قدرت بنشاند و حاکم کند.

همان کاری که پرچمداران انقلاب اسلامی بنام دین و حکومت مستضعفان و حکومت عدل علی، مافیای قدرت و ثروتی مسلح و مجهز به ابزار دین و آیین و رسانه و دادگاه و زندان و…. را بر ملت ایران تحمیل کردند و شد آن چیزی که مطلقا آن را نمی خواستیم و به قول زنده یاد شریعتی که گفت آری این چنین است ای برادر باید بگوئیم که آری این چنین شد ای برادر.

لذا بر هیچ سیاستمدار عاقل و مستقل و تاریخ خوانده پوشیده و پنهان نیست که روس ها در زورگویی و تجاوز بکشورها و تحمیل جنگ های چندین ساله بر ایران و ضمیمه کردن سرزمین های زیادی از مام وطن، از سابقه بسیار سوء و سیاهی برخوردارند. حال پرسشی که مطرح است اینکه با وجود این تاریخ سراسر خیانت روس ها به ایران و ایرانی و غصب بخش های مهمی از خاک وطن و تحمیل قراردادهای ننگین ۱۹۲۱و۱۹۱۹ چگونه است که حاکمان تاریخ ناخوانده ما و درس ناگرفته از تاریخ، به این دشمن قدیمی پناه برده اند و مسیری معکوس و خلاف سیاست های شاه که آمریکا و غرب را مدینه آمالش قرارداده بود این ها فرمان سیاست را به سمت شرق کج کرده و روس ها و چین را مدینه آمال خود قرارداده اند ‌.

گویی که آقایان خاطره یک و یا دو قرن گذشته را فراموش کرده و به حافظ تاریخ توجهی نینداخته اند. شاید مشگل این جاست که غالب روحانیت مابا تاریخ نسبتی ندارندواصولا تاریخ رادرحوزها نخوانده ویانمی خوانندولذاحافظه تاریخی هم ندارند.بنابراین یادشان رفته است که اعتمادبه گرگ ها ی درنده بعنوان دوست خطایی استراتژیک است.

هرچندکه روس هاهمسایه ما هستند وبایدروابط دوستانه وغیرخصمانه باآنهاداشته باشیم امانباید مبارزه باامریکا بهانه ایی برای تکیه به روس هاقلمدادگرددوکشوررابدون خواست ورضایت ملت بدامن روس هایی سوق دهیم که به لحاظ استعماری باامریکا وانگلیس فرقی ندارند. وانگهی این سیاست کج ملت و کشوررابه بیشه گرگان درنده که سیاستی جزفریب وغارت وتجاوزندارندهدایت کرده است ولذااین بزرگترین خطای استراتژیک حاکمان ایران دردهه های اخیرعلیه ملت وکشوربوده است.

که اگراصلاح نشو دوتعادلی درروابط شرق وغرب ایجادنگرددایران رابه یکی ازاقمارروس وبعد ازان به چین درخواهدآورد.وفاتحه استقلال نه شرقی ونه غربی راخواهدخواند.بایداعتراف کنیم که امروز رقابت های روس وامریکا درایران جایگزین رقابت های روس وانگلیس درایران عصر قاجاری شده است وجمهوری اسلامی وایران درزمانه ما درمیان دولبه قیچی سیاست های روس وآمریکا قربانی رقابت های این دوقدرت استعماری شده است .


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.