سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » انحلال و سرکوب انجمن ها و جمعیت های خیریه مستقل ،از اهداف رژیم های توتالیتر و مطلقه...

انحلال و سرکوب انجمن ها و جمعیت های خیریه مستقل ،از اهداف رژیم های توتالیتر و مطلقه است

چکیده :کمونیست ها و نازی ها بنام پیشرفت و توسعه، وحشت، ارعاب ، زندان، شکنجه و ترور را بر قرار و نهادینه نمودند.آنان سرسپردگی را نه تنها در اعمال انسان ها ،بلکه این سرسپردگی را در حوزهای فکری و روحی مردم هم نیز مطالبه می کردند و مردمی را شایسته می دانستند که جسم و روح و فکرشان را در اختیار کامل داشته...


حسن ماکیانی

کمونیست ها و نازی ها بنام پیشرفت و توسعه، وحشت، ارعاب ، زندان، شکنجه و ترور را بر قرار و نهادینه نمودند.آنان سرسپردگی را نه تنها در اعمال انسان ها ،بلکه این سرسپردگی را در حوزهای فکری و روحی مردم هم نیز مطالبه می کردند و مردمی را شایسته می دانستند که جسم و روح و فکرشان را در اختیار کامل داشته باشند؛ ‌و حتی با انجمن ها ،سازمان ها و جمعیت های خیریه مستقل که توسط خیرین و مردم بدون دخالت آنان فعالیت داشته هم شدیدا برخورد می کردند.

هربرت اسپیرو در کتاب توتالیتاریسم معتقد است : نظام های مطلقه و توتالیتر با ویژگی های ذیل به دنبال اهداف وایدئولوژی مورد نظر خود می باشند:

۱-پایبندی به هدف اساسی واحدی که با قاطعیت تدوین شده-مثل صنعتی شدن، برتری نژادی،مستقل شدن وپیشرفت -و همزمان عدم پایبندی به شیوه های حکومتی ثابت

۲-پیش بینی ناپذیری و عدم قطعیت ناشی از شرایط بی ثباتی که در آن، قهرمان دیروز ،خائن امروز و وفادار امروز، برانداز فردا تلقی می شود

۳-کاربرد وسیع خشونت سازمان یافته توسط نیروهای نظامی وشبه نظامی و امنیتی و پلیسی

۴-به راه آوردن یا سرکوب سازمان ها ، انجمن ها و جمعیت های که باهدف اصلی رژیم هماهنگ نیستند

۵-جلب مشارکت گستردهٔ مردم در تشکیلات حکومتی برای دسترسی به آن هدف واحد

۶-جهان شمول ساختن نظام ازطریق ادعای بازسازی نوع بشر طبق تعریفی که خودارائه می دهند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.