سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

کارخانه فقیرسازی و دستگاه ریا

چکیده : جمهوری اسلامی موشک دارد اما شعور ندارد. حتی شعور ندارد که فهم کند آنچه که در کمک مهم است در نخستین قدم، حفظ کرامت انسانی است. قربانی، ابزار نمایش نیست. دوم اینکه تصویر این کودک، افشاگر حکمرانی نامطلوب است که می خواهد نقصهایش را با نمایش پوشش دهد که بدتر هم میکند. واقعا چقدر مخاطب باید بی شعور باشد ریای این عکس را فهم...


مجتبی نجفی

کل مدیران یک استان به صف شده اند به دختر بچه، تبلت رایگان بدهند. گردانی از مقامات لشکری و کشوری جمع شده اند تا رذالتشان را نمایش دهند. در چند استان هم دیدم که به درب خانه ها میروند برای چند وعده غذا حرمت شهروند ایرانی را میشکنند و رسانه های حکومتی را بسیج میکنند این مِهر نمایشی و ریاکارانه را تصویرسازی کنند. خجالت بکشید.

جمهوری اسلامی موشک دارد اما شعور ندارد. حتی شعور ندارد که فهم کند آنچه که در کمک مهم است در نخستین قدم، حفظ کرامت انسانی است. قربانی، ابزار نمایش نیست. دوم اینکه تصویر این کودک، افشاگر حکمرانی نامطلوب است که می خواهد نقصهایش را با نمایش پوشش دهد که بدتر هم میکند. واقعا چقدر مخاطب باید بی شعور باشد ریای این عکس را فهم نکند؟

جمهوری اسلامی از آنجا که هنوز مفهوم شهروند صاحب حق برایش شناسایی نشده فکر میکند کسی متوجه این نمایش مضحک نمیشود. آنقدر از‌ بی شعوری در رنجند که فکر نمیکنند همین تصویر در آینده میتواند باعث رنجش کودکی شود که خود قربانی این سیستم عقب مانده است. نوع چینش این عکس، خود تصویرسازی از روابط سلطه در جمهوری اسلامی است. فقر را توسعه میدهند و فقیر را ابزار نمایش میکنند. آن کودک نماینده لشکر همه به حاشیه رفتگانی است که یا در مصیبت یا در نمایش حکومتی سهمی از دیده شدن دارد. اصولا جمهوری اسلامی فقیر‌سازی میکند تا نمایش ترحم دهد. اما آنقدر عقب مانده شده که لحظه ای تصور نمیکند این تصویر میتواند علیه خودشان تفسیر شود. علیه کارخانه فقیر سازی و دستگاه ریا.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.