سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

اصلاح ،کودتا، انقلاب (۱)

چکیده :انقلاب متضمن تهدید یا کاربرد خشونت از جانب کسانی است که در جنبش توده ای شرکت می کنند.انقلاب ها تغییرات سیاسی هستند که در برابر مقاومت مقامات نظام پیشین به وجود می آیند که حاضر نیستند بدون تهدید به استفاده از وسایل خشن یا کاربرد واقعی این وسایل، از قدرت شان صرف نظر...


کلمه – حسن ماکیانی

انقلاب و اصلاح هر دو از مفاهیمی هستند که هر جامعه ای براساس شرایط موجود خویش می توانند بر مبنای آن ها تغییراتی در سرنوشت و روش اداره ی حکومت خود ایجاد کنند و از طریق آن ها گام هایی به سمت سعادت و خوشبختی بردارند.

کاربردهای معمولی این اصطلاحات (انقلاب یا اصلاح) تا اندازه ی زیادی با یکدیگر فرق دارند؛ مثلا کودتا که صرفأ جایگزینی یک دسته از رهبران به جای رهبران دیگر، بدون هیچ گونه تغییری در نهاد های سیاسی و نظامی شکل می گیرد، از نظر جامعه شناسی نمی تواند یک انقلاب باشد.

آنتونی گیدنز جامعه شناس معروف بریتانیایی معتقد است مجموعه ای از رویدادها که یک انقلاب را تشکیل می دهند باید دارای این ویژگی ها باشند:

۱-رویدادهایی انقلاب به شمار می آیند که متضمن یک جنبش توده باشند(Mass Social movement).این شرط مواردی را که حزبی از طریق فرآیندهای انتخاباتی به قدرت می رسد، یا گروه کوچکی،مانند رهبران ارتش، که قدرت را تصرف می کنند،مستثنی می کند.

۲-انقلاب به فرآیندهای عمده ی اصلاح یا دگرگونی می انجامد.جان دان،یادآور گردیده است که کسانی که قدرت را تصاحب می کنند باید به طور قطع بیش تر از آن هایی که سرنگون شده اند توانایی حکومت بر جامعه را داشته باشند تا کنترل آن را به دست گیرند. رهبری باید حداقل توانایی دستیابی به هدف هایش را داشته باشد.در جامعه ای که یک جنبش در به دست آوردن زمام رسمی قدرت موفق می شود،اما نمی تواند به طور مؤثر حکومت کند، نمی توان گفت که انقلابی رخ داده است و چنین جامعه ای بیش تر احتمال دستخوش آشوب و هرج و مرج و یا در خطر فروپاشی است.

۳-انقلاب متضمن تهدید یا کاربرد خشونت از جانب کسانی است که در جنبش توده ای شرکت می کنند.انقلاب ها تغییرات سیاسی هستند که در برابر مقاومت مقامات نظام پیشین به وجود می آیند که حاضر نیستند بدون تهدید به استفاده از وسایل خشن یا کاربرد واقعی این وسایل، از قدرت شان صرف نظر کنند.

اگر این سه معیار را با هم جمع کنیم، انقلاب عبارت است از تصرف قدرت دولتی از طریق وسایل خشن به وسیله ی رهبران یک جنبش توسط توده و نخبگان ،به منظور استفاده ی بعد از آن برای ایجاد اصلاحات عمده ی سیاسی و اجتماعی.

ادامه دارد


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.