سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » «ناامیدی بیشتر از امید» نتایج نظرسنجی پیش بینی بهبود شرایط یا تغییر رژیم در پنج سا...

«ناامیدی بیشتر از امید» نتایج نظرسنجی پیش بینی بهبود شرایط یا تغییر رژیم در پنج سال آینده

چکیده :یک نکته حاشیه ای و قابل تامل نیز اعلام نگرانی دو گروه معلمان و به میزان بسیار بیشتر کارگران از هزینه های احتمالی اشتراک گذاری فرم نظر سنجی در کانال هایشان بود.که بالاخره تعدادی به دلیل اعتمادهای شخصی و یا سفارش دوستان حاضر به همکاری شدند که سپاسگزار همه این عزیزان...


ابوالفضل رحیمی شاد

این نظرسنجی با هدف سنجش میزان امید به بهبود شرایط یا تغییر رژیم سیاسی در پنج سال آینده از سه قشر دانشجو،کارگر و معلم به عنوان اقشاری که در دو دهه گذشته بیشترین نقش را در اعتراضات خیابانی داشتند انجام گرفت. به دلیل برخی مشکلات امکان نظر سنجی در فضای حقیقی و بصورت حضوری وجود نداشت.به همین دلیل فرم نظر سنجی در کانالهای اختصاصی اقشار مورد نظر قرار گرفت. به منظور بررسی میزان اثرسوگیری ناشی از گرایش های سیاسی بر پاسخ دهندگان برای هر قشر دو فرم یکسان(با دو آدرس لینک مختلف)ساخته شد.مثلا اگر فرم در ۸ کانال معلمی قرار گرفت در ۴ کانال با آدرس الف و در ۴ کانال دیگر با آدرس ب بود تا نتایج قابل مقایسه باشد.تفاوت نتایج بین ۳- تا ۳+ درصد بود.یعنی اگر معلمان لینک الف به گزینه ۱ ، سی درصد رای داده بودند معلمان لینک ب بین ۲۷ تا ۳۳ درصد که بیانگر میزان پایین سوگیری سایر عوامل بر نتیجه نهایی بود.نتیجه نهایی حاصل میانگین وزنی هر دو فرم است.البته این به معنای قابل تعمیم بودن نتیجه به کل جمعیت کشور و حتی کل جامعه آماری سه قشر مورد نظر نیست. اما نزدیکی زیاد نتایج در دو دسته از هر قشر میتواند بیانگر نزدیکی آن به واقعیت باشد.پس از اتمام نظر سنجی از هر گروه از ۶ تا ۸ نفر که به دلیل شناخت شخصی با رویکرد تحول خواهانه (اصلاح طلبی یا تغییر رژیم) آنها آشنا بودم،رای و دلیل آنرا بصورت تشریحی سوال کردم که در پایان به آن نیز اشاره خواهم کرد.
همین فرم در دو کانال متعلق به جریان اپوزیسیون(طرفداران جمهوری و پادشاهی) و دو کانال حامیان آنها قرار گرفت تا میزان دوری و نزدیکی بین آنچه در نگاه اپوزیسیون با آنچه در نگاه توده مردم در داخل میگذرد مشخص شود.اگرچه به دلیل اینکه احتمالا اکثر جمعیت این کانالها ساکن ایران هستند نمیشود نتیجه را بطور خالص به گروه های پیشروی اپوزیسیون در خارج نسبت داد.البته سوال تشریحی تا حدی این نقیصه را جبران کرد.(نتایج این نظر سنجی مسائل متعددی را پیش روی دانشجویان و علاقه مندان و فعالان سیاسی با هر رویکرد و از هر جناح و گرایش قرار میدهد که میتوانند درباره آن تامل و پژوهش کنند.

سوال نظر سنجی: پیش بینی شما از شرایط ایران در پنج سال آینده به کدامیک از گزینه های زیر نزدیکتر است؟

۱_تداوم حکومت همراه با افزایش مشکلات و سرکوب بیشتر

۲_تداوم حکومت مبتنی برروش قطبی سازی انتخابات بدون تغییر و بهبود در شرایط

۳_تداوم حکومت به دلیل بهبود نسبی در روابط خارجی و کاهش مشکلات اقتصادی

۴_شروع اصلاحات ساختاری،بدلیل افزایش فشارهای داخلی و خارجی و کاهش تدریجی مشکلات

۵_تغییر رژیم سیاسی و برپایی یک حکومت سکولار _دموکرات

۶_افزایش شدید مشکلات،فروپاشی نظام سیاسی و اجتماعی و شروع جنگ داخلی

گزینه های ۱و۲و۶ بیانگر ناامیدی از بهبود و تغییر و گزینه ۳و۴و۵ بیانگر امید به بهبود و تغییر است. البته وزن منفی با مثبت بودن گزینه ها متفاوت است که به منظور پیشگیری از سوگیری ارزشی در نظر گرفته نشده است.

یافته های آماری:
تعداد کل کسانی که فرم نظرسنجی را که به مدت ۴۸ ساعت در هر کانال فعال بود مشاهده کردند ۱۴۰۰۰ نفر و تعداد کل پاسخ دهندگان ۴۸۰۴ نفر

دانشجویان ۳۱۰۰نفر مشاهده. ۱۱۴۸ پاسخ
کارگران ۲۷۰۰ نفر مشاهده. ۷۸۵ پاسخ
معلمان ۳۷۰۰ مشاهده. ۱۱۹۴ پاسخ
اپوزیسیون ۴۵۰۰ مشاهده. ۱۶۷۷ پاسخ

نتیجه پاسخ دانشجویان به ترتیب گزینه
۱_ ۴۱درصد / ۲_ ۸درصد / ۳_۱۲ درصد/
۴_ ۹ درصد/ ۵_ ۱۲ درصد / ۶_ ۱۸ درصد
میزان ناامیدی ۶۷ درصد/ امید ۳۳درصد

نتیجه پاسخ کارگران به ترتیب گزینه
۱_ ۲۸ درصد / ۲_ ۳درصد / ۳_ ۶ درصد/
۴_ ۵ درصد / ۵_۳۳ درصد / ۶_ ۲۵ درصد
میزان ناامیدی ۵۶ درصد/ امید ۴۴درصد

نتیجه پاسخ معلمان به ترتیب گزینه
۱_ ۲۹درصد / ۲_ ۷ درصد / ۳_۶ درصد/
۴_ ۸ درصد / ۵_ ۳۱ درصد / ۶_ ۱۹ درصد
میران ناامیدی ۵۵ درصد/امید ۴۵درصد

نتیجه پاسخ اپوزیسیون به ترتیب گزینه
۱_۲۵ درصد / ۲_ ۳ درصد / ۳_ ۴ درصد/
۴_۳ درصد / ۵_ ۴۱ درصد / ۶_ ۲۴درصد
میزان ناامیدی ۵۲ درصد/امید ۴۸درصد

پاسخهای تشریحی

دانشجویان:از هشت نفر پرسیده شد،دو نفر پاسخ ندادند.یک نفر گزینه ۳چون مشکل بیشتر معترضان اقتصادی است. کمترین هزینه برای بقای رژیم و جلوگیری از سقوط بهبود روابط خارجی و کاستن از تحریم ها و مشکلات اقتصادی است. پنج نفر گزینه ۱ به دلیل افزایش مشکلات، نبود آلترناتیو مورد اعتماد مردم، نبود امکان سازماندهی معترضان در داخل، قدرت سرکوب سپاه، ترس،تمایل کشورهای غربی به بقای رژیم

کارگران: از شش نفر پرسیده شد. یک نفر پاسخ نداد. سه نفر گزینه ۱ به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، همسویی با سیاست های اقتصادی غرب. ترس مردم از مرگ، حمایت کشورهای خارجی از رژیم.
یک نفر گزینه ۳ چون حکومت چاره ای بجز کنار آمدن با غرب و رفع تحریم ها ندارد. یک نفر گزینه ۵ چون رژیم نمیتواند مشکلات اقتصادی را حل کند و در نتیجه اعتصابات سراسری در آینده نزدیک شروع میشود و موجب سقوط رژیم میشود.

معلمان:از هشت نفر پرسیده شد.دو نفر پاسخ ندادند.یک نفر گزینه ۶ به دلیل ناتوانی حکومت در حل مشکلات،تداوم تحریم ها بی توجهی به مسائل و مطالبات اقوام. درگیری بین اقشار سنتی و مدرن. یک نفر گزینه ۵ به دلیل افزایش مشکلات،اختلاف درون حاکمیت،افزایش تعداد معترضان و ناتوانی حکومت درسرکوب، همگانی شدن مطالبه تغییر حکومت و محکوم بودن رژیمهای توتالیتر به سقوط‌. چهار نفر گزینه ۱ دلایل مشابه دانشجویان به علاوه اشاره به تداوم سیاست خارجی ایدئولوژیک

اپوزیسیون:از شش نفر پرسیده شد.دو نفر پاسخ ندادند. دو نفر گزینه ۱ که یک نفر دلیلش را ننوشت. یک نفر مشابه نظر معلمان، یک نفر گزینه ۵ به دلیل گستردگی نارضایتی ها و همسویی اپوزیسیون در آینده نزدیک و ایجاد آلترناتیو قوی و مورد اعتماد و گسترش نارضایتی ها حتی در میان نظامیان.
یک نفر گزینه ۶ به دلیل افزایش شدید مشکلات اقتصادی و نارضایتی ها و ناتوانی حکومت در سرکوب از یکسو و ناتوانی اپوزیسیون در ایجاد اتحاد بین مخالفان از سوی دیگر و فعال شدن گروه های جدایی طلب.

چند نکته جهت توجه بیشتر به نتایج که میتواند محل تامل و پژوهش های دیگر قرار بگیرد
۱_میزان ناامیدی به بهبود و تغییر رژیم در پنج سال آینده حتی در بین اپوزیسیون بیش از پنجاه درصد است.این موضوع حتی در پاسخهای تشریحی چهره های فعال نیز به روشنی مشخص است.(اپوزیسیون نباید واهمه ای از پرداختن صریح به این مسئله داشته باشد)

۲_دانشجویان بیش از سایر اقشار از بهبود و تغییر رژیم ناامیدند و میزان این ناامیدی در حد زیادی است‌.(پیش از نظرسنجی کارگران را ناامیدترین قشر تصور میکردم)

۳_امید به اصلاحات در جامعه به شدت پایین است و بیشترین میزان آن ۹ درصد در بین دانشجویان است.(پیش از نظرسنجی معلمان را بیش از سایر اقشار به اصلاحات امیدوار میدانستم اگرچه تفاوت قابل ملاحظه ای وجود ندارد)

۴_با توجه به وزن زیاد منفی بودن احساس و امکان فروپاشی کزینه ۶ نسبت به دوگزینه ۱و۲ اما میزان احتمال آن در بین پاسخ دهندگان بسیار بالاست. بخصوص اینکه این احتمال در میان اپوزیسیون یا دست کم حامیان آنها نیز بالاست.(پیش از نظر سنجی میزان آنرا بسیار کمتر تصور میکردم بویژه در بین اپوزیسیون)

۵_امیدوارترین گروه به تغییر رژیم اپوزیسیون(قابل پیش بینی بود.البته تصور درصد بالاتر میرفت) و ناامیدترین گروه به تغییر رژیم دانشجویان هستند (پیش از نظرسنجی تصور میکردم احتمال تغییر رژیم در نظر معلمان کمتر از دو قشر دیگر است اما نتایج نشانگر نزدیکی نظر معلمان و کارگران و فاصله زیاد آن از نظر دانشجویان است)

نکات دیگری نیز میتوان با تامل در نتایج بدست آورد و درباره آنها به بحث و گفتگو و تبادل نظر نشست.

یک نکته حاشیه ای و قابل تامل نیز اعلام نگرانی دو گروه معلمان و به میزان بسیار بیشتر کارگران از هزینه های احتمالی اشتراک گذاری فرم نظر سنجی در کانال هایشان بود.که بالاخره تعدادی به دلیل اعتمادهای شخصی و یا سفارش دوستان حاضر به همکاری شدند که سپاسگزار همه این عزیزان هستم.

نتایج این نظر سنجی یا پژوهش های مشابه میتواند هم برای سیاست گذاران و برنامه ریزان جمهوری اسلامی در خور تامل باشد و هم برای کنشگران سیاسی اعم از اصلاح طلبان،تحول خواهان و براندازان بخصوص پیشروان و فعالان جریان های اپوزیسیون.

این نتایج چراها،چه خواهد شدها و چه باید کرد های زیادی را در ذهن ایجاد میکند که در یادداشت های بعدی به آن خواهم پرداخت.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.