سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » قشریت و همگونی طلبی/ ایدئولوژی مقدس ضد آزادی...

قشریت و همگونی طلبی/ ایدئولوژی مقدس ضد آزادی

چکیده :جزم اندیشی های ایدئولوژیک، از جمله موارد ضد آزادی هستند که فجایع بسیار هولناکی را برای بشریت به ارمغان آورده اند.آموزه های مقدس ایدئولوژیک در حقیقت آزادی را در دادگاه قوانین خاص خود که برگرفته از یک سری بایدها و نبایدها که از متون مقدس خود هستند به محاکمه کشانده اند و از آن تعابیری اسارت بار ارائه نموده اندمانند:( آزادی یعنی بی بندباری و...


کلمه – حسن ماکیانی

قشریت و همگونی طلبی هر دو از ثمره های ایدئولوژی مقدس هستند،بدین معنا که تنها افرادی که در حیطه آنها قرار می گیرند موجه و خودی بوده، و سایرین جز غیر خودی ها و دگراندیش محسوب می گردند.هرگاه ایدئولوژی مقدس داعیه حکومت کردن را داشته باشد، به سلاحی برنده برای اعمال قدرت بر مردم و جامعه تبدیل خواهد شد.

در یک نظام سیاسی ساخته شده از ایدئولوژی مقدس حقوق انسان ها در بیشتر موارد و بالأخص آزاد های سه گانه فردی،اجتماعی و سیاسی آن ها نادیده گرفته می شوند، و آزادی مورد قبول است که فقط از سوی متولیان ایدئولوژی مقدس، تعیین گردد و افراد هم باید بر اساس معیار تعیین شدهٔ از سوی متولیان آن ایدئولوژی، عمل نمایند.

جزم اندیشی های ایدئولوژیک، از جمله موارد ضد آزادی هستند که فجایع بسیار هولناکی را برای بشریت به ارمغان آورده اند.آموزه های مقدس ایدئولوژیک در حقیقت آزادی را در دادگاه قوانین خاص خود که برگرفته از یک سری بایدها و نبایدها که از متون مقدس خود هستند به محاکمه کشانده اند و از آن تعابیری اسارت بار ارائه نموده اندمانند:( آزادی یعنی بی بندباری و ولنگاری)و….

متولیان ایدئولوژی مقدس به دلیل اینکه برای تمامی عرصه های حیات بشر برنامه دارند، از هرگونه تفکر و اندیشه ای که بر خلاف معیار و چهارچوبه های ارائه شده آنان باشد جلوگیری به عمل می آورند.

متولیان حکومت ایدئولوژی مقدس و تبلیغات چیان آنان دائما این نکته را به مردم یادآوری و القا می کنند که شک کردن در آموزه های آنان، باعث بی نظمی ،آشوب ، اغتشاش و مناقشات داخلی و خونریزی در زندگی روزمره آنان خواهد شد و کسانی که از آزادی های فردی،اجتماعی وسیاسی و حقوق خود دفاع نمایند و بخواهند خارج از آزادهای تعریف شده آنان،حرکتی انجام دهند بعنوان فتنه گر و اغتشاشگر معرفی می گردند و به اشد مجازات خواهند رسید مانند :(حکم اعدام برای سه جوان معترض در آبان ۱۳۹۸در جمهوری اسلامی ) و….

دستگاه حکومت ایدئولوژیک مقدس از هرگونه آزادی که بخواهد اقتدارش را نادیده بگیرد، وحشت دارد، زیرا متولیان آن معتقدند که چنانچه مردم خواستار آزادی در عرصه های فردی،اجتماعی و سیاسی باشند، دیگر آنان قدرت بر انگیختن مردم را از دست خواهند داد؛بنابراین آنان تمام آزادی هایی که خارج از محدوده ایدئولوژی مقدس باشند،را خطرناک و مضر می دانند، چون که در حقیقت استیلای آنان را تهدید خواهند نمود.

ادامه دارد


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.