سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

رانت و فساد در حکومت‌ها

چکیده : به دلیل شاخصه های ویژه ای که تفکر ایدئولوژیک در تعیین یک شخص به عنوان حاکم و رهبر حکومت دارد و این که اختیار و قدرت بی حد و حصر به آن شخص می دهد و نیز برای متولیان آن ایدئولوژی حقوق ویژه ای قایل می شود....


حسن ماکیانی

مقوله های رانت وفساد، ازجمله مواردی است که ممکن است هر حکومتی به دلایل مختلف به آن آلوده شود و این فساد تا جایی پیش رود که مستقیما بر زندگی مردم آن جامعه نیز تاثیرگذار باشد و هر کنش و واکنشی را تحت تاثیر خود قراردهد. در حکومت های ایدئولوژی گرای دینی، این تأثیر علاوه بر زندگی مردم بر مسأله ی «دین» نیز اثر خواهد داشت. به دلیل شاخصه های ویژه ای که تفکر ایدئولوژیک در تعیین یک شخص به عنوان حاکم و رهبر حکومت دارد و این که اختیار و قدرت بی حد و حصر به آن شخص می دهد و نیز برای متولیان آن ایدئولوژی حقوق ویژه ای قایل می شود.

این قدرت بخشیدن می تواند موجبات فساد و رانت در ترکیب حکومت گران را فراهم نماید. این قدرت داشتن، بدین معنا است که متولیان، خود را از سایر افراد جامعه برتر دانسته و حکومت کردن را حق ویژه ی خود می دانند. از آنجا که اساس و محور تشکیل حکومت در نظر ایدئولوژی گرایان مقدس «دین» است لذا هر آنچه که به نام فساد حکومتی دراین نوع تفکرخوانده شود، از دو مقوله نشأت گرفته. اول مبحث فساد دینی و دوم متولیان دین حکومتی. بنابراین این نوع فساد تاثیر مستقیم در باورهای دینی مردم خواهدگذاشت. بدین معنا که مردمان معتقد به آن، اکثرا از آن نوع رویکرد گریزان شده و در نهایت به اصل آن دین نیزشک خواهند کرد و هم چنین مسایل اخلاقی و انسانی به طور کلی لگدمال شده و نیز هر روز مردم در اثر دوری از مسایل انسانی به دامان مسایل ضد اخلاقی و انسانی و مادی گرایی صرف کشیده خواهندشد.

در نتیجه رانت و فساد حکومتی، شرایطی را فراهم می کند که از یک سو فاسد شدن روابط مردم، و از سوی دیگر ظلم، ستم و بی عدالتی به طبقات گوناگون جامعه سرایت می کند، که در نتیجه متولیان حکومت رسما، روح استبداد و خودکامگی را گسترش داده و شرافت ‌و انسانیت را از بین برده اند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.