سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

دستاوردهای وین

چکیده :بخواهیم یا نخواهیم، بخواهند یا نخواهند موسوی وکروبی وخاتمی که درکشور میلیونها طرفدار وهوادار دارند، برادرهستند نه باغی وبرانداز . نباید مثل عسکر اولادی وقتی آفتاب عمرمان را برلب بام دیدیم و علایم مرگ را بما نشان دادند از نظراشتباهمان برگردیم. البته این یک مقدمه دارد وآن اینکه بعضی دست ازادعاهایی که فقط خودشان آنها را درست می دانند بردارند وبدانند هیچ اتفاقی نمی افتد....


غلامعلی رجائی

مذاکرات ایران با گروه پنج به اضافه یک وبهتر است بگوییم با آمریکا، سرانجام آنگونه که انتظارمی رفت پس از ده ماه به جایی رسید و طرفین با تعیین 9 تیرماه سال آینده بعنوان سقف زمانی مذاکرات به توافق کلی واولیه ای رسیدند.

مهمترین نتیجه مذاکرات این بود که اروپا وامریکا پذیرفتند برنامه هسته ای ایران آنگونه که سالها دربوق وکرنا می کردند نه تنها برای جهان هراس آورنیست که می تواند درحد قابل قبولی ادامه یابد ومی یابد ودیگراینکه تحریمها کماکان ادامه دارند وداراییهای ایران بتدریج وماهانه تا سقف 700 میلیون دلاراز توقیف خارج شوند.البته ایران هم دراین مذاکرات پذیرفت تولید سانتریوفیوژهای مورد نیاز خودرا از 20 درصد به 5 درصد کاهش دهد.

بنظرمن این رویداد را باید به فال نیک گرفت چون دوطرف مذاکره دریک واقع بینی به چنین نتیجه ای رسیدند.

آنچه دراین میان تقریبا نادیده گرفته شد خبری بود که ازیکشنبه شب منتشرشد وآن مذاکره وزرای خارجه ایران وامریکا بدون حضوراشتون بود که دیروزهم ادامه یافت ودرداخل وخارج کمتربدان پرداخته شد.

کری وظریف دو بار با هم گفتگو کردند و سرانجام تابوی مذاکره باامریکا بدون هیچ خسارتی شکست.بنظرمی رسد هدف مهمتری در ورای مذاکرات هسته ای دنبال شده ومی شود وآن عادی سازی رابطه ایران وآمریکاست که درطول مذاکرات هسته ای بدون سر وصدا دنبال می شود.

چند وقت پیش آقای هاشمی که بنظرمن یکی از واقع گراترین سیاستمداران فعلی نه تنها درمنطقه که درجهان معاصراست دردیدار با جوانان می گفت وقتی قرآن ما را دعوت به گفتگو با دیگران می کند ما چرا باید ازمذاکره بترسیم؟ وقتی منطق داریم ومنطق خودراهم برترمی دانیم این آنهاهستند که باید ازنتیجه این مذاکرات نگران ودلواپس باشند نه ما.

حرف درستی است.

همچون خارج درداخل هم ودرتعامل جناحهای سیاسی بایکدیگر تابوهایی وجوددارند که باید باجرئت تمام برداشته شوندو با برداشتن آنهاهیچ اتفاقی نمی افتد.راه همان بود که امام – آنگونه که شنیده ام در رویایی صادقه- به مرحوم عسکراولادی- که خدایش رحمت کند- نشان داد و وی درچرخشی آشکار با مواضع قبلی خود -که بسیاری از اصولگرایان آن را برنتافتند- موسوی وکروبی را برادرنامید .

بخواهیم یا نخواهیم، بخواهند یا نخواهند موسوی وکروبی وخاتمی که درکشور میلیونها طرفدار وهوادار دارند، برادرهستند نه باغی وبرانداز .

نباید مثل عسکر اولادی وقتی آفتاب عمرمان را برلب بام دیدیم و علایم مرگ را بما نشان دادند از نظراشتباهمان برگردیم.

البته این یک مقدمه دارد وآن اینکه بعضی دست ازادعاهایی که فقط خودشان آنها را درست می دانند بردارند وبدانند هیچ اتفاقی نمی افتد.

درست مثل اینکه وقتی دراولین بارجان کری وظریف با هم دست دادند – وآه از نهاد بعضی ها برآمد که چرا این کار شده است! – با تکراراین دست دادن وبالاترازآن گفتگوی بدون واسطه این دوبا یکدیگرهم هیچ اتفاقی نیفتاد ونمی افتد.

باید درداخل هم نسیم مذاکره بوزد بدون هیچ بغض وکینه ونفرتی.هیچ کس ازکینه سود نبرده ونخواهد برد. باید عقلای قوم وساطت کنند وبعضی سلیقه ها دراداره کشور و درسطح قوای مختلف برای همیشه ترک شود .

وقتی ما با آمریکایی که از سال 1332 دردشمنی آشکار با ماست وعداوت او با ملت ما پایانی نداشته و حتما نخواهد داشت رو دررومی نشینیم و گفتگو وتوافق می کنیم، درداخل ودرتعامل با خودیها بیشترباید این چترگسترده شود.

متاسفانه این روزها خبر خوب برای بعضی- که بنظرمن خجلت آور و تاسف باراست- این است که وزیر بهداشت ازاین دوعزیز بازدید کرده پس ازاین همه سال به آقایان موسوی وکروبی اجازه داده شده روزنامه بدهند .

نکته مهم پایانی آن است که باید صادقانه به مردم تاجایی که به مصلحت کشوراست حقایق مذاکرات را گفت وگفت که دراین مذاکرات چه داده ایم وچه گرفته ایم قبل ازاینکه دیگران پیشدستی کنند واین واقعیتها را پیش از ما به مردم ما بگویند وپیروزی را فقط از آن خود بدانند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.