سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » کارناوال 9 دی: استمداد از خودفریبی و تبلیغ درمانی...

کارناوال 9 دی: استمداد از خودفریبی و تبلیغ درمانی

چکیده :استفاده از این گونه شیبیه سازی های تاریخی البته نخستین بار نیست که انجام می گیرد و مدت هاست که خلق از این قیاس ها در خنده شده اند. گاهی خود را درجایگاه پیامبر (ص) و فرمانده فتح الفتوح دیدن، گاهی خود را علی (ع) دانستن و منتقدان و معترضان را طلحه و زبیر نامیدن و فریاد «این عمار؟» سر دادن، گاهی خود را حسین وار آمادة شهادت نشان دادن، سنت مألوف راهبری این کشتی توفان زده شده است...


کلمه- سید کاظم قمی:

اگر حوصله یا فرصت خواندن کتاب ارزشمندی مانند «تاریخ بی خردی» را هم نداشته باشیم، یادآوری داستان صعود و سقوط خودکامگانی که خود شاهد آن بوده ایم کافی است تا نمایش بی خردی خودکامگان را به تماشا بنشینیم. سقوط شاه، سقوط صدام، سقوط بن علی، سقوط مبارک، سقوط صالح، و مسیر رو به سقوطی که خودکامگانی دیگر نظیر اسد، با شتاب در آن در حرکت هستند. کارنامة بی خردی خودکامگان بلندبالاتر از آن است که بخواهد در اینجا منعکس شود، و مواد امتحانی و نمرات بی خردان بزرگ (!) هم، تفاوت هایی با یکدیگر دارد. اما یکی از نقاط مشترک همة آنها، اعتیاد آنها به خودفریبی است که تا دم آخر، گریبان شان را رها نمی کند.

منشأ این خودفریبی را باید هم در خصلت روانی خودکامگان جستجو کرد و هم در انتخاب ابزارهایی که برای تداوم قدرت مطلقة خود به کار می بندند. به لحاظ روانی، خودکامگان به تنهایی روزافزون خویش واقفند. ویژگی ذاتی خودکامه این است که هر چه پیش تر می رود، آستانة تحملش برای شنیدن صدایی بجز صدای خودش کم و کمتر می شود. کار به جایی می رسد که دیگر هیچ سخنی که به مزاقش خوش نیاید را برنمی تابد و اگر دوستان دیرینه نقدی بر رفتارش کنند، آنها را به دیدة سوء ظن می نگرد. خودکامه روز به روز تنهاتر می شود و همراهان دلسوز را از خود می راند. پیرامون او جز مجیزگویانی که در به دست آوردن دل او با یکدیگر رقابت می کنند و مراقب هستند اخبار و گزارشاتی بر خلاف میلش نرسد باقی نمی مانند. خودکامه نیاز دارد فریاد بزند تا بر ترس از تنهایی فزاینده ای که او را فراگرفته فائق آید. با نمایان شدن نشانه های سقوط و افول، خودکامه سراسیمه به هر طنابی که بیابد چنگ می زند. ابزار تبلیغات، بویژه با گستردگی آن در دنیای امروز، یکی از این طناب هاست: «تبلیغ درمانی» که اجزای آشنای آن عبارت است از بکارگیری رسانه های انحصاری، مهندسی تجمعات طرفداران و هواداران، ایجاد مناسبت هایی که به دستور حکومت باید در تقویم رسمی ثبت و هر ساله گرامی داشته شود، و «این همانی سازی» با افتخارات تاریخی ملی یا مذهبی.

آنچه مقرر شده به نام «حماسة 9 دی» در کانون توجه تبلیغات حکومتی  قرار گیرد از همین سنخ است. حاکمیت که از امواج روزافزون تظاهرات معترضان سخت در هراس بود، پس از واقعة عاشورای سال 88 تصمیم گرفت حیثیت برباد رفته اش را به هر قیمتی بازگرداند. ابتدا با نشر اخبار دروغین صدا و سیما، تریبون های نمازهای جمعه و جماعات، روزنامه ها و… چنین صحنه سازی نمودند که تظاهر کنندگان و معترضان به کودتای انتخاباتی ورفتارهای سرکوبگرانه وشکنجه وکشتار مردم، به ساحت پاک شهدای کربلا بی احترامی روا داشته اند تا با تمسک به این طریق ناجوانمردانه وسخیف، احساسات مذهبی ودینی مردم وعلمای دین را جریحه دار نموده و آنان را علیه معترضین تحریک و تهیج نمایند. از تشکیلات سرکوب بسیج و سپاه کمک گرفته شد و با استمداد از گردآوری نیرو از سراسر کشور و ایجاد تجمعاتی که به یاری فنون فیلمبرداری و دروغ دستگاه های خبری چندین برابر واقعیت نشان داده شدند و فریاد «وااسلاما» و «واحسینا»، حماسه (!) درست شد. این در حالی بود که بازداشت های گسترده و سرکوب وحشیانه ی بعد از حوادث عاشورا، مجالی برای حضور نیروهای معترض به حکومت باقی نگذاشته بود.

سال گذشته، در اولین سالگرد این حماسه(!)، آنها با تمام قوای باقیمانده خود به میدان آمدند. ده روز بمباران تبلیغاتی صدا و سیمای حکومتی، روزنامه های دولتی، سایت های ارتش سایبری، خطیبان نماز جمعه و منابر وابسته، هرآنچه در توان داشتند بکار گرفتند تا در بزرگداشت آن کوتاهی نکرده باشند و مایة تسلی خاطر حاکمیت خودکامه را فراهم سازند. اما همه بیاد داریم که چگونه مردم از کنار آن همه تلاش، بی تفاوت عبور کردند و فردای پایان آن دهه، کوچکترین اثری از آن باقی نماند. حاکمیت اما دلخوش کرد که سنگ قبر جنبش سبز را نصب کرده و می تواند فارغ از هراس از معترضان، به دغدغه ها و دعواهای خانگی خود مشغول شود. فراخوان 25 بهمن سال 89 اما، نشان داد که جنبش سبز زنده است. در نتیجه، به فرمان بالاترین مرجع تصمیم گیری نظام، رهبران جنبش دستگیر شدند و در زندان خانگی محبوس.

این روزها بار دیگر شاهد تدارک بزرگداشت آن حماسة خودساخته هستیم. رهبری آن را با حماسة صدر اسلام و انقلاب اسلامی مقایسه می کند و از همه می خواهد با جدیت در تثبیت آن به عنوان بزرگترین واقعة زمان زمامداریش تلاش کنند. گفته شد که «همان گونه که درابتدای انقلاب، محرم به کمک این مردم آمد وامام خمینی فرمودند خون برشمشیر پیروز است، درقضایای 9 دی هم، عاشورا به کمک ملت آمد و حماسه بزرگ و ماندگاری را خلق کرد.» استفاده از این گونه شیبیه سازی های تاریخی البته نخستین بار نیست که انجام می گیرد و مدت هاست که خلق از این قیاس ها در خنده شده اند. گاهی خود را درجایگاه پیامبر (ص) و فرمانده فتح الفتوح دیدن، گاهی خود را علی (ع) دانستن و منتقدان و معترضان را طلحه و زبیر نامیدن و فریاد «این عمار؟» سر دادن، گاهی خود را حسین وار آمادة شهادت نشان دادن، سنت مألوف راهبری این کشتی توفان زده شده است. طبق معمول، ستادها تشکیل می شود و بودجه های کلان برای حمل و نقل طرفداران، اسکان و پذیرایی آنان، چاپ پوسترها و نصب بنرها صرف می گردد. این در حالی است که مردم ایران روز به روز در گرداب فقر و ناداری بیشتر فرو می روند، پروژه های عمرانی به علت کمبود بودجه به تعطیلی کشیده شده اند، ایران از هر زمان دیگر در عرصة سیاست خارجی و حتی در انظار مردم منطقه منزوی تر و مطرودتر شده، و وزیر خارجه از هر فرصتی برای عذرخواهی از اقدامات و اظهارات «افراد غیرمسئول» در نزد قدرت های بزرگ استفاده می نماید. و ای کاش بجای این همه ذلت و خواری و مذاکرات و داد و ستدهای پشت پرده، حکومت برای یکبار هم که شده از مردم خود عذرخواهی کرده و به اشتباهات پرهزینه اش اعتراف می کرد.

سال گذشته، محور بزرگداشت این حماسه(!) تأکید بر «بصیرت» خودی ها و «بی بصیرتی» معترضان بود. هنوز چند ماهی بیش نگذشت که معلوم شد «جریان انحرافی» پدید آمده که بسی از فتنه گران بی بصیرت، خطرناک ترند. اینان همان کسانی بودند که مواضع و دیدگاه هایشان از همه به رهبری نزدیک تر توصیف شده بود و برای حفظ آنان از هیچ کاری فروگذار نشده بود: از حمله به کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی سبحان گرفته تا فاجعه کهریزک. بخاطر اینان بود که با مردم معترضی که مسالمت جویانه به دنبال حق از دست رفته شان بودند چنان وحشیانه برخورد شد که با انتشار گزارش ها و تصاویر بخشی از آن، آبروی نظام بر باد رفت. معلوم شد متهمان به بی بصیرتی، بصیرتشان بسیار بیشتر از مدعیان آن بوده است. پرسش این است که شعار محوری امسال حماسه چه خواهد بود.

خودکامگان همه در یک مسیر قدم بر می دارند. هنوز صحنه های رجز خوانی های قذافی در یادمان زنده است. هنوز کارناوال های طرفدارانش را به یاد داریم و هنوز صدا و تصویر التماس های عاجزانه او در آخرین لحظات زندگیش در اذهانمان نقش بسته است. آیا زمان بازگشت حاکمیت به دامان مردم فرا نرسیده است؟ یا ارادة خداوندی اساسا چنین فرصتی را به کسانی که دستشان به خون مظلومان آلوده است نخواهد داد؟

پاسخ این پرسش ها را تاریخ خواهد داد، تاریخی که زمان زیادی تا فرا رسیدنش باقی نمانده است. در این اثنا، ما نیز امسال 9 دی را گرامی می داریم، چرا که مصادف است با دومین سالروز به خاک سپاری پیکر شهید علی موسوی و دهها شهید دیگر عاشورای سال 88 است.

از همین نویسنده:

سیلی ذلتی که مجلس خود بر گوش خود نواخته بود

قدرت در چهره های مصمم است، نه دهان های گشوده به دشنام

روز شرم برای قوه قضائیه

 درسی از حوادث منطقه: راه آزادی از آگاهی می‌گذرد

 


75 پاسخ به “کارناوال 9 دی: استمداد از خودفریبی و تبلیغ درمانی”

 1. حامی حضرت عشق گفت:

  سلام….طبیعتا جواب این سوالی که از شما دارم رو می دونم اما خواستم به خودتون بیاید((فرض محال محاله)) …اگه یه سرچ کوچیک توی گوگل داشته باشید و بنویسید///9دی/// عکس های جالبی می بینید…اون وقت به نظر من دیگه حرفی از راهپیمایی اتوبوس ها زده نمیشه

 2. ناشناس گفت:

  حادثه روز عاشورای 88 کار خودشون بود برای بقای ریاست .

 3. آزادی گفت:

  نکته جالب این وسط این است که یکی از خانواده هائی که من می شناختم ساعت 12-10 صبح در قزوین راهپیمائی کردند و دوباره مطلع شدم که با اتوبوس به سمت تهران می روند خب این هم یه روش دیگه!!! اگه طرفداران حکومتی رو بر این اساس بخواهیم بسنجیم شاهنشاه محمد رضا پهلوی در کمتر از چند ساعت کل استادیوم آزادی رو پر کرد و در حمایت او به خیابان ها آمدند ؟ صدام حسین 99% رآی اعتماد در واپسین روزهای عمر حکومت خودش از مردم عراق گرفت ؟ قذافی در لیبی هر شب کارناوال 9 دی حکومت مارا داشت ( البته اونجا با اتوبوس جمعیت رو زوری نمی آوردند ) ؟ همین الان بشار اسد هم هر چند وقت یکبار با طرفدارانش جمع می شن جشن و پایکوبی می کنن ؟ اما دیگه تاثیری بر افکار جنبش سبز و اصلاح طلبان نداره ما راه خودمان را انتخاب کردیم تحریم انتخابات و ادامه مقابله با حکومت خودکامه که رهبری آن تظاهرات همراه با سکوت را اعتراض بی پایه و اساس به نتیجه انتخابات خواند و فرمودند : در کف خیابان ها نباید به دنبال زور آزمائی باشیم !!؟ و حالا کف خیابانها تقریبا هر ماه محل حضور نیروهای آقا شده است

  این نیز بگذرد

 4. علی از کرمانشاه گفت:

  منظورت همونایی که از شهرای دیگه با خودشون برای استقبال اورده بودنه؟

 5. مير حسين گفت:

  زنده ياد موسوي خدايا در مملكتي زندكي ميكنم كه از اسم تو و رسولت وامامن معصومت به نفع خود استفاده ميكنن از اسلام نامي و از محمد(ص) اسمي شنيده اند ميكويند شب قدر شهادت علي است از علي جه ميدانيد كدام علي را ميشناسيد همان كه عدالتش سكوت جند ساله بود از حسين فقط سينه زدن را ميدانيد فراموش كرده ايد صداي هيات من الذله اري الان كه انتخابات است ما جزو مردم هستيم بعد انتخابات خاشاكيم كسي كه خود با هزار هزار تقلب بر سر اين ملت نشاندند را از خود نميدانند دريك كلام انتخابات را تحريم خواهيم كرد تا خواسته هاي رهبر جنبشمان بر اورده شود و انتخابات ازاد بركزار شود نه تشريفاتي

 6. ارسباران.اهر گفت:

  سلام.این همه جرو بحث لازم نیست…یک مشت اراذل و اوباش حاکم شده اندو دروغ و ظلم بیداد می کند.مرگشان در اگاهی و تصمیم جامعه است.باید متحد بود.
  درود بر میر ما
  از دیو ددملولم.انسانم آرزوست

 7. آزادی گفت:

  برای من نکته ای خیلی جالبه که خانواده ای رو می شناختم که که ساعت 12-10 برای تظاهرات و گفتن مرگ بر فتنه گر در قزوین حضور پیدا کردند و بعد از ساعت 12 برای حضور د راهپیمائی تهران راهی شدند تاز ه 2 زاریم اونجا افتاد که بابا کلکا یعنی شما هم !!!؟ اگر با این نمایش خیابانی قرار بود حکومت مستبدی ماندگار باشد که شاهنشاه محمد رضا پهلوی تا امروز هم زنده بود و حکومت می کرد ما فراموش نکرده ایم که رژیم شاهنشاه در ظرف چند ساعت کل استادیوم آزادی را از بچه مدرسه ای ها پر کرد و به اصطلاح طرفدارانش در خیابان ها حاضر شدند ؟ هنوز فراموش نکرده ایم صدام حسین در واپسین روزهای عمر حکومتش از مردم عراق 99% رای اعتماد گرفت ؟ فراموش نمکنیم که چندی پیش معمر قذافی به همراه طرفدارانش به خیابان ها می آمدند و در نهایت مشخص شد که تعدا اندکی طرفدار داشته ؟ می بینیم بشار اسد را که مردم خود را می کشد و هر چند وقت یکبار به همراه طرفدارانش به قول امام ! خامنه ای : در کف خیابان ها جمع می شوند …

  پس حرف جنبش سبز یکی است تحریم انتخابات و مقابله با حکومت سرکوبگر تا حاصل شدن پیروزی و آزادی همه زندانیان سیاسی دربند .

 8. جواب به عزیزان هموطن دوستدار 9 دی گفت:

  هموطنان بزرگوار سلام…برای فراخوان 9 دی اس ام اس های بیشماری زده شد که راهپیمایی امروز جهت پاسداشت امام حسین ع برگزار میشود (نه پاسداشت رهبر)…یکی از مواردی که مدعیان دولتی ذکر میکنند هتک حرمت امام حسین ع در روز عاشوراست در حالیکه خود حضرات در شب عاشورا به حسینیه جماران حمله کردند و مردم را زدند و مراسم عزاداری را بر هم زدند…راستی با حرمت شکنان آن شب چه کردند؟…..در همه ادارات اعلام کردند که امروز اداره زودتر تعطیل و به راهپیمایی بروید….برادران و خواهران هموطنی که ما را متهم به دشمنی با دین میکنید…شعار انتخاباتی این ملت ریشه علاقه به راه مام حسین ع داشت….نشنیدید صدای یا حسین ع میرحسین مردم را…..ایا حسینیه جماران محل ابراز عشق به ابا عبدالله ع نبود که همچون قوم تاتار به آن حمله کردند……حرمت شکنان عاشورا کسانی هستند که از روی جنازه جوان هموطنشان عبور میکنند..مانند اصحاب یزید که از اجساد مطهر شهدای کربلا با اسب گذشتند…..و هر روز عاشوراست و هر زمینی کربلا…..

 9. ناشناس گفت:

  کامنت‌های نوشته شده در این سایت حکایت از ضربه مهلک ۹ دی‌ بر فرق سر دنیا پرستانیست که در خدمت عمو سام (عمو سبزی فروش) هستند

 10. کیوان گفت:

  میزنند می کشند تهمت وبهتان بر دگر اندیشان و هواداران جنبش سبزو رهبرانشان می بافند و در تلوزیو ن مصادر شده دروغ مانند روز می گویند و شکنجه گرانی مانند حسین شریعت مداری کیهان رامی اورند در تلوزیون ارث مادریشان تا نمک بر زخم مردم بپاشند و دهن کف کرده…. و سالگرد9 دی می گیرند .اگر وعده خداوند درست باشد که مکر مکاران را به خودشان بر می گرداند پس مکاران متحجرو قدرت طلب امده باشند

 11. ناشناس گفت:

  خجالت و پر روئی که پهلوی این دروغ گیان شرمنده شده و لنگ انداخته خدا لعنت کندفریب کاران عوام فریب و مستبد و دزد جکومتی را

 12. ناشناس گفت:

  این ها اگر به دین معتقد بودند این همه دروغ نمی گفتند و مسائل را وارونه برای عوام نشان نمی دادند

 13. ناشناس گفت:

  اجتماع پای صندوق های رایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 14. علی گفت:

  9 دی همان بود که کارمندان که اجبارآ اعزام شده بودند حتی در جلو دوربین صدا و سیما صورت خود را از شرم پنهان میکردند !

 15. ناشناس گفت:

  در حمايت از جنبش سبز اومده بودن بالام جان

 16. ابراهیم گفت:

  صبح 9 دی رفتم میدان انقلاب. داشتند پرچم نصب می کردند و جایگاه می ساختند. کتاب فروشی هایی که رفتم، همه می خواستند قبل از به راه افتادن حماسه ی مزبور تعطیل کنند!

 17. ناشناس گفت:

  آقا یا خانم sadegh1378@yahoo.com به این سؤالات فکر کن ، آیا کسانی که جان خود را به مخاطره می اندازند و به راهپیمائی می پردازند با کسانی که از همه گونه حمایتی برخوردارند ، برابر هستند ؟ آیا یک نفر از گروه اول با صدهزار گروه دوم برابر نیست ؟ اگر در همانقدر که گروه دوم آزادی عمل دارند ، گروه اول نیز داشتند ، چه رخ می داد ؟ و …

 18. حسینی گفت:

  باور داشته باشید که این بسیجیها بودند که اغتشاشات را شروع کردند نه فقط 25خرداد وبعد ان بلکه روز عاشورا هم اونها بودند که کف وسوت میزدند و9دی هم فقط برای حمایت ازا مام حسین (ع) بود نه خامنه ای .

 19. ناشناس گفت:

  برادر عزیز
  هزینه مادی و معنوی برگزاری انتخابات مجدد بیشتر بود یا اتفاقاتی که پس از آن افتاد؟
  به راستی کدام طرف حق است ؟ آن که از انتخابات استقبال میکند یا آن که از آن میهراسد.

 20. محمدی گفت:

  آمارهاونظرات منتشرشده کاربران درسایت الف جای تعمق دارد
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  موضوع:چرا ۹دى یک حادثه‌ى عجیبى است؟
  نظرات منتشرشده:11
  نظرات غیرقابل انتشار:54
  __________
  موضوع:چرا اصلاح طلبان تنها در انتخابات مجلس دچار شك دوگانه شركت يا عدم شركت مي شوند؟ آيا عدم شركت اصلاح طلبان تاثيري بر ميزان مشاركت مردم دارد؟
  نظرات منتشرشده:11
  نظرات غیرقابل انتشار:38
  _______________
  موضوع:متن کامل گزارش کمیسیون اصل 90 درباره فتنه 88
  نظرات منتشرشده:10
  نظرات غیرقابل انتشار:38
  ……………………….
  نتیجه گیری جالبتراین هستش اونایی که هم منتشرشده بالای 200تامنفی گرفته دوستان بروندخودشون ببینند
  آقای توکلی که اینقدرادعای آزاداندیشی میکند حداقل یه نگاهی به این آمارهابندازدشای دخبردارشوددنیاچ ه خبراست امامتاسفانه……….
  ……………….
  همه مردم ایران میونند اصلاح طلبان واقعی درزندانهاهستند وامثال توکلی هاحتی جرئت درج نظرمردم هم ندارند

  یاحسین میرحسین
  یامهدی شیخ مهدی

 21. ناشناس گفت:

  چندیست دلم یکسره با فتنه گران است

 22. ناشناس گفت:

  به نام خدا
  زبان و ادبیات شما نشان می دهد که تعریف مشروع و نامشروع بودن را هم با هم عوض کرده اید.

 23. آزادی گفت:

  در جواب دوستی که گفته حرکت اعتراضی 9دی ضربه مهلکی بر فرق جنبش سبز بود یادآوری میکنم که محمدرضا پهلوی اعتراض و صدای مخالف امام خمینی را به “او” “او” کردن … تشبیه کرد و خود را همچون ماهی که در آسمان می درخشد. اگر در اینجا کامنت می گذاریم و می گوئیم که این یک کارناوال می باشد به خاطر این است که تک تک عزیزان را از اداره ها با زور حراست به خیابان ها آورده اند البته منکر هم نمی شوم که حکومت طرفدارانی دارد و صد البته طبیعی است ولی تعدادا انددکی نسبت به اکثریت مخالف فعال یا خاموش هستند که جنبش به این گروه اندک احترام می گذارد ( اما لطفا اگه یکی از صرفداران حکومت به خصوص آقا! یعنی امام ! خامنه ای کامنت منو دید به این سوالات من جواب بده ) :

  1 – چرا تظاهرات در شهرهای کوچک 12-10 صبح بود اما در تهران ساعت 3 برگزار شد ؟
  2 – چرا در هر تظاهرات حکومتی این همه اتوبوس در نزدیکی میدان آزادی و جاهای دیگر دیده می شود ؟
  3 – چرا در روز تعطیل تظاهرات حکومتی برگزار نمی کنند ؟
  4 – چرا رسانه های مستقل اجازه پوشش این تظاهرات را ندارند ؟
  5 – چرا کف خیابان ها به تعبیر آقا البته فقط جولانگاه طرفداران حکومت باید باشه ؟
  6 – چرا صدا و سیما ی انحصاری در اختیار آقا داریم ؟

  جواب سوال اولو قبلا دادم جواب سوال 3 رو هم خودم می گم : یادتون بعد از نماز جمعه طرفداران حکومت به حمایت از عابروی از دست رفته به خیابان ها آمدند تعدادشان چند نفر شد حد اکثر 25000 نفر خب این آبرو ریزی دیگه .
  این را بدانید ما طرفداران جنبش سبز را که در بدنه حکومت هم حضور دارند غیر خودی نمی دانیم اتفاقا خبرهای دست اولی رو همیشه از این عزیزان باید بشنویم .

  موفق باشید ( به امید سرنگونی حکومت فاسد ) …

 24. ناشناس گفت:

  ببخشيد خود خدا همچين چيزي گفته؟ فكر نكنم خدا جايي تو قران آورده باشه. تازه در هيچ جاي قرآن گفته كه پيامبر دست خدا بوده. ديگه ايشون كه جاي خود داره. اينقدر بت ساختيد كه اينجوري شده.

 25. بابک گفت:

  شرکت کنندگان در تجمع 9 دی 88 ، سه دسته بودند، یکی طرفداران سنتی حکومت که همیشه با فراخوان صداو سیما به خیابان می آیند، دوم کارمندان ادارات که برای حفظ شغلشان ناچار به شرکت بودند و سوم گروهی از مردم عادی که به دلیل دسترسی نداشتن به منابع خبری غیرحکومتی و تبلیغات صداوسیما مبنی بر هتک حرمت عاشورا به این تجمع آمدند. در مجموع و با برآوردهای مختلف تعداد شرکت کنندگان بین 200 تا 250 هزار نفر بوده است که البته جمعیت زیادی است و مخصوصا با تصویربرداری هوایی باشکوه تر هم به نظر می آید، اما نباید فراموش کرد که تهران شهری با حداقل 10 میلیون نفر جمعیت است پس حتی اگر یک میلیون نفر هم به خیابان ها می آمدند باز هم با درنظر گرفتن جمعیت سالمندان و کودکان که باید از جمعیت فعال مستثنی شوند ، چیزی بیشتر از 10درصد مردم تهران می بودند در حالی با رقمی حداکثر 250 هزار نفره رو به رو بودیم. یعنی 2.5 درصد جمعیت تهران!