سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » نتایج نظرسنجی جهاد دانشگاهی درباره وضعیت جاری کشور پس از انتخابات...

نتایج نظرسنجی جهاد دانشگاهی درباره وضعیت جاری کشور پس از انتخابات

چکیده :در این نظر سنجی76.7 درصد افرادی که مورد سوال قرار گرفته اند، خواستار تغییر اساسی وضع موجودشده وفقط15.7 درصد خواهان حفظ وضع موجود شده اند. قریب نیمی از آنها نیز خواستار اصلاح تدریجی وضعیت موجود شده اند. شایان ذکر است که34.6 درصد افراد نمونه نیز معتقدند در وضعیت موجود باید تغییر اساسی ایجاد شود که این نسبت در قیاس با دی ماه88 حدود 5درصد افزایش را نشان می دهد....


کلمه : جهاد دانشگاهی کشور به سفارش مراجع امنیتی، نظر سنجی های متعددی را پیرامون مسائل و مشکلات مختلف کشور انجام داده است.در آخرین نظر سنجی این نهادکه در خرداد ماه سال جاری در تهران به انجام رسیده است، دیدگاهای شهروندان تهرانی درباره وقایع پس از انتخابات88 مورد سنجش قرار گرفته. در این نظر سنجی 9 مساله و چالش پیش روی کشور مورد سوال قرار گرفته است.

در این نظر سنجی76.7 درصد افرادی که مورد سوال قرار گرفته اند خواستار تغییر اساسی وضع موجودشده وفقط15.7 درصد خواهان حفظ وضع موجود شده اند.

شهروندان تهرانی در مورد میزان محبوبیت احمدی نژاد  و موسوی بعد از یکسال از گذشت انتخابات معتقدند 56.1 درصد از محبوبیت احمدی نژاد کاسته شده در حالیکه36.9 درصد بر محبوبیت مهندس موسوی در قبال افزایش 22.6 درصدی محبوبیت احمدی نژاد افزوده شده.

همچنین در این نظر سنجی در خصوص اولویت مشکلات و چالش های  پیش روی مردم نظر شهروندان تهرانی به عنوان مهمترین دیدگاه دریافت شده است.

براساس نتایج این نظر سنجی بزرگترین  بحران مشکلات اقتصادی ونبود آزادی های سیاسی عنوان شده، تهدید های بین المللی وخطر حمله نظامی از دیگر دغدغه های مردم عنوان شده است. این در حالی است که وضعیت پوشش زنان در جامعه اولویت  آخر مردم عنوان شده است.

در حالیکه  دولت مدعی کنترل بحران شده است  این نظر سنجی نشان می دهد؛65.2 درصد مردم معتقد به ادامه اعتراضات ان هم به صورت پنهانی هستند.

علی رغم برگزاری  راهپیمایی های مهندسی شده وبه صحنه آوردن فرمایشی برخی گروه ها ،54.3 درصد مردم در این سنجش معتقدند حوادث انتخابات بعد از سال 88 موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات های اتی خواهد شد.

.کارشناسان به تعویق انداختن انتخابات شورا های شهر و روستا را در این راستا ارزیابی می کنند.

در بخش دیگری از این نظر سنجی بیش از69 درصد مردم وضعیت کشور را مبهم و نگران کننده تشخیص داده اند این در حالی است که مسئولان اجرایی تلاش می کنند با تبلیغات و جو سازی های غیر واقعی وضعیت کشور را عادی جلوه دهند،بحرانی دانستن وضعیت کشور از نظر مردم در قیاس با سال گذشته بیش از 9درصد افزایش یافته است.

در حالی که  در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) جمعیت اندکی به سفارش  رییس دولت  با سردادن شعار های واهی مانع سخنرانی حاج سید حسن خمینی شدند که واکنش اکثریت مراجع و دوستداران بیت امام را به همراه داشت،  در این نظر سنجی 83.7 درصد مردم اقدام  دولتی را اقدامی نامناسب و نادرست تلقی کردند این در حالی است که فقط 9.6 درصد پاسخ گویان این اقدام را درست ارزیابی کردند.

علی رغم اینکه این نظر سنجی از نحوه تنظیم سوالاتی که طرح گردیده نشان می دهد با محدودیت های جدی روبرو بوده است اما گویا این واقعیت است که جنبش سبز همچنان دارد با قوت به سوی اهداف تعیین شده که در منشور این جنبش تبیین گردیده به پیش می رود ودرواقع نتایج این سنجش قابل تعمیم برای سراسر کشور می باشد.

مشروح  نتایج این نظر سنجی به منظور باز شدن بابی برای تحلیل وارزیابی از زوایای مختلف برای استفاده  خوانندگان گرامی  بدنبال می آید.

جامعه آماری و اندازه گیری

جامعه آماری این طرح شامل شهروندان بالای18 سال تهرانی از کلیه اقشار و گروه های اجتماعی در زمان اجرای طرح است.شیوه نمونه گیری  این نظر سنجی به صورت چند مرحله ای و در سطح شهر تهران بوده است.لازم به ذکر است اطلاعات این نظر سنجی با ابزار پرسشناامه وبا مراجعه به میادین گردآوری شده است.

مشخصات پاسخگویان

1-جنسیت

جدول شماره1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

درصد

فراوانی

جنسیت

5109

608

مرد

4801

563

زن

100

1172

کل

بر اساس نتایج بدست امده 51.9 درصد نمونه مردو48.1درصد زن هستند

2-سن

جدول شماره2،توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن

درصد

فراوانی

سن

22.7

266

25-18

27

316

36-26

19

223

45-36

16.6

195

55-46

14.7

172

بالای56

100

1172

کل

حداقل سن در نمونه 18سال و  حداکثر 77 سال و میانگین سنی 37.9 سال بوده است.توزیع سنی پاسخگویان در گروه های مختلف سنی نیز بدین گونه بوده است 22.7 درصد پاسخگویان در رده سنی 25-18 سال،27درصددررده سنی 35-26 سال،19 درصد در رده سنی 45-36 سال،16.6 درصد در رده سنی 55-46 سالو14.7 درصد بالای 56 سال سن دارند.

3-وضعیت تاهل

جدول شماره3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل

درصد

فراوانی

وضعیت تاهل

63.1

739

متاهل

31.6

370

مجرد

4.2

49

بدون همسر(فوت شده)

9/.

10

بدون همسر(طلاق)

3/.

4

بی پاسخ

100

1172

کل

وضعیت تاهل نمونه  اماری بدین گونه بوده است 63.1 درصد متاهل،31.6درصد مجرد،4.2 درصد به دلیل فوت همسر بوده و5.9 درصد نیز طلاق گرفته اند.

4- تحصیلات

جدول شماره4:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات

درصد

فراوانی

2.6

30

بی سواد

7.7

90

ابتدایی

5.1

60

راهنمایی

44.5

522

متوسطه ودیپلم

34.6

406

فوق دیپلم ولیسانس

5.4

63

فوق لیسانس وبالاتر

1/.

1

بدون پاسخ

100

1172

کل

بر طبق جدول فوق توزیع پاسخگویان در سطح مختلف تحصیلی بدین گونه است،2.6 درصد پاسخگویان بی سواد،7.7 درصد دارای تحصیلات ابتدایی،5.1 درصد راهنمایی،44.5 درصد دارای تحصیلات  متوسطه و دیپلم،34.6 درصد فوق دیپلم و لیسانی و همچنین5.4 در صد پاسخگویان نیز دارای تحصیلات فوق لیسانس وبالاتر بوده اند.

5-وضعیت اشتغال

جدول شماره5،توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال

درصد

فراوانی

شغل

23.5

272

خانه دار

5.4

63

بیکار

8.3

97

بازنشسته

14.4

169

دانش آموز/دانشجو

1

12

سرباز

47.45

556

شاغل

100

1172

کل

بر اساس داده های جدول شماره(5)23.5 درصد از پاسخگویان خانه  دار 5.4 درصد بیکار 8.3 درصد بازنشسته،14.4 درصد دانش آموز یا دانشجو 1درصد سرباز و47.4 درصد افراد نمونه نیز شاغل در بخش خصوص یا دولتی بوده اند.

یافته های نظر سنجی

1-مهم ترین مسائل ومشکلات فعلی جامعه

جدول شماره 6 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب مهم ترین مسائل و مشکلات فعلی جامعه

امتیاز

اولویت چهارم

اولویت سوم

اولویت دوم

اولویت اول

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

عناصر

3.76

30

3

3.1

36

14.3

168

81.7

958

مشکلات اقتصادی مانند گرانی،مسکن

بیکاری و..

2.05

24.1

283

28.2

331

32.1

376

7.1

83

کمبود آزادی های سیاسی و اجتماعی

1.98

20.5

240

38.7

453

27.9

327

4.3

50

تهدید های بین المللی مانند حمله  نظامی یا تحریم اقتصادی

1.56

41.9

491

9.5

229

23.0

269

6.6

77

وضعیت حجاب وپوشش وکمرنگ شدن ارزش های اسلامی

13.2

155

10.5

123

2.7

32

0.3

4

بی پاسخ

100

1172

100

1172

100

1172

100

1172

جمع کل

یافته های به دست امده بیانگر ان است که:

1-مشکلات اقتصادی،مسکن بیکاری و… از مهم ترین مسائل ومشکلات فعلی کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.

2- در اولویت دوم نیز کمبود آزادی های سیاسی و اجتماعی به عنوان مهمترین مسئله ومشکلات فعلی جامعه از سوی پاسخگویان بیان شده است.

3-همچنین تهدید های بین المللی مانند حمله نظامی یا تحریم اقتصادی اولویت سوم را به خود اختصاص داده است.

4- در اخر وضعیت حجاب و پوشش و کمرنگ شدن ارزش های اسلامی به عنوان یکی از مشگلات پیش روی جامعه فعلی از دید پاسخگویان مطرح گردیده است.

2-پیگیری اخبار مربوط به حوادث بعد از انتخابات88

جدول شماره 7 توزیع جمعیت نمونه بر اساس پیگیری اخبار مربوط به حوادث بعد از انتخابات

خرداد1389

دی1388

فراوانی

درصد

خیلی زیاد

225

19.2

19.1

زیاد

400

34.1

28.7

تاحدودی

258

22

28.1

کم

212

18.1

15.2

خیلی کم

72

6.2

8.8

نمی دانم/بی پاسخ

5

0.4

0.1

کل

1172

100

100

بر اساس جدول داده های فوق:

1- 53.3 در صد پاسخگویان اظهار کرده اند اخبار مربوط به حوادث بعد از از انتخابات را در حد زیاد و خیلی زیاد پیگیری می کنند.

2-22  درصد آنها پیگیری خودرا در حد متوسط و24.3 درصد نیز در حدکم و خیلی کم بیان داشته اند

مقایسه یافته های نظر سنجی حاضر با نظر سنجی پیشین نشان می دهد که نسبت پاسخگویان که اخبار  مربوط به حوادث بعد از انتخابات را در حد زیاد و خیلی زیاد پیگیری می کردند 5.5 درصد افزایش یافته است.

3-ارزیابی شهروندان از عملکرد صدا وسیما در خصوص قانع کردن معترضان به نتایج انتخابات

جدول شماره 8 توزیع جمعیت نمونه براساس ارزیابی انها از عملکرد صدا وسیما در خصوص قانع کردن معترضان نتایج انتخابات88

درصد

فراوانی

3.9

45

بسیلر خوب

18.9

222

خوب

25.3

297

متوسط

25.7

301

ضعیف

26

305

بسیار ضعیف

0.2

2

نمی دانم/بی پاسخ

100

1172

کل

یافته های جدول فوق نشان میدهد: که22.8درصد شهروندان معتقدند صدا و سیما به خوبی توانسته است معترضان نتایج انتخابات را متقاعد کند.اما 51.7 درصد انها عملکرد صدا وسیمارا را دراین خصوص ضعیف و بسیار ضعیف قلمداد کرده اند.از نظر 25.3 درصد افراد نمونه نیز عملکرد صدا وسیما متوسط ارزیاب شده است.

4- دیدگاه شهروندان در خصوص تاثیر حوادث انتخابات بر محبوبیت احمدی نژاد،موسوی و…

جدول شماره9 توزیع جمعیت نمونه بر اساس تاثیر حوادث بعد از انتخابات بر محبوبیت احمدی نژاد،موسوی،کروبی و رفسنجانی

کل

نمی دانم

تاثیری نداشت

کاهش یافت

افزایش یافت

100

4.8

16.6

56.1

22.6

احمدی نژاد

100

10.1

14.8

38.2

36.9

میر حسین موسوی

100

12.8

22.9

48.2

16.1

کروبی

100

13.8

25.9

44.2

16.1

رفسنجانی

در نظر سنجی حاضر ،دید گاه پاسخگویان پیرامون تاثیر حوادث بعد از از انتخابات بر محبوبیت افراد مختلف پرسیده شده که بر اساس یافته های ان

،22.6 درصد شهروندان معتقدند حوادث بعد از انتخابات باعث افزایش محبوبیت آقای احمدی نژاد شده است این در حالی است که 56.1 درصد انها گفته اند حوادث مذکور باعث کاهش محبوبیت آقای احمدی نژاد شده است.در خصوص اقای موسوی نیز 36.9 درصد پاسخگویان اعتقاد دارند محبوبیتت او افزایش داشته است و38.2 در صد عکس این نظر را گفته اند.کروبی و رفسنجانی از جمله افرادی بودند که بر اساس دیدگاه شهروندان از محبوبیت انها کاسته شده است.

5- دیدگاه شهروندان در خصوص تاثیر حوادث بعد از انتخابات 88 بر میزان مشارکت مردم در انتخابات اینده

جدول شماره 10 توزیع جمعیت نمونه بر اساس دیدگاها انه در خصوص تاثیر حوادث بعد از انتخابات 88 بر میزان مشارکت مردم در انتخابات اینده

درصد

فراوانی

16

187

مشارکت مردم بیشتر خواهد شد

54.3

636

کمتر خواهد شد

15.6

183

هیچ تاثیری ندارد

14.1

165

نمی دانم/بی پاسخ

100

1172

کل

بر اساس داده های جدول فوق تنها 16 درصد شهروندان معتقدند حوادث بعد از انتخابات باعث می شود مردم در انتخابات آینده مشارکت بیشتری داشته باشند ، اما 54.3 در صد آن ها بر این نظر هستند که حوادث مذکور بر مشارکت مردم در اینده اثر منفی خواهد گذلشت و باعث میشود مردم کمتر مشارکت کنند . 15.66 درصد نیز گفته اند حوادث مزبور تاثیر قابل توجهی در این خصوص نخواهد گذاشت . 14.1 درصد افراد نمونه نیز دراین خصوص از اظهار نظر خودداری کردند.

6- دیدگاه شهروندان در خصوص ممانعت از سخنرانی سید حسن خمینی در مراسم سالگرد امام (ره)

جدول شماره 11 توزیع نمونه براساس دیدگاه انها در خصوص اتفاقات مراسم سالگرد امام (ره)

درصد

فراوانی

9.6

112

اقدام درست ومناسبی بود

83.7

981

اقدام نادرست ونامناسبی بود

6.7

79

نمی دانم/بی پاسخ

100

1172

کل

داده های جدول فوق نشان میدهد:

83.7 درصد از شهروندان معتقدند ممانعت از سخنرانی سید حسن خمینی در مراسم سالگرد حضرت امام خمینی(ره)یک اقدام نامناسب  ونادرستی بود.

فقط 9.6 درصد پاسخگویان این اقدام را درست تلقی کرده اند .همچنین 6.7 درصد افراد نمونه نیز در این خصوص اظهار بی اطلاعاتی کرده اند.

7-دیدگاه شهروندان در خصوص وضعیت اعتراضات پس از انتخابات 88

جدول شماره 12:توزیع جمعیت نمونه بر اساس دیدگاه

آن ها در خصوص وضعیت اعتراضات پش از انتجابات 88

درصد

فراوانی

18.2

213

دولت اعتراضات را کنترل کرد

65.2

746

اعتراظات به صورت پنهانی همچنان ادامه دارد

18.6

195

نمی دانم/بی پاسخ

100.0

1172

کل

یافته های نظر سنجی حاضر در خصوص کنترل یا ادامه یاعتراضات انتخابات نشان داد که تنها 18.2 درصد شهروندان معتقدند دولت توانسته است اعتراضات را کنترل کند

اما در مقابل 65.2 درصد پاسخگویان اظهار داشته اند اعتراضات همچنان به صورت پنهانی ادامه دارد.18.6 درصد افراد نمونه نیز در این خصوص اظهار نظر نکرده اند.

8-دیدگاه شهروندان در خصوص وضعیت فعلی کشور

جدول شماره 12؛توزیع جمعیت نمونه بر اساس دیدگاه انها در خصوص وضعیت فعلی کشور

دی1388

خرداد1389

درصد

فراوانی

22.8

15.7

184

حفظ وضع موجود

47.6

49.4

579

اصلاح تدریجی وضع موجود

29.1

34.6

405

تغییر اساسی وضع موجود

0.3

0.3

4

نمی دانم/بی پاسخ

100

100

1172

کل

دیدگاه شهروندان در خصوص وضعیت فعلی کشور نتایج قابل تاملی را نشان می دهد.

بر طبق یافته های طرح حاضر،15.7 درصد شهروندان خواهان حفظ وضعیت موجود می باشند که این میزان 7درصد کاهش نسبت به دی ماه سال گذشته داشته است  .قریب نیمی از آنها نیز خواستار اصلاح تدریجی وضعیت موجود شده اند. شایان ذکر است که34.6 درصد افراد نمونه نیز معتقدند در وضعیت موجود باید تغییر اساسی ایجاد شود که این نسبت در قیاس با دی ماه88 حدود 5درصد افزایش را نشان می دهد.

9- ارزیابی شهروندان ار آینده کشور

چدول شماره 14؛توزیع جمعیت نمونه بر اساس دیدگاه انها در خصوص آینده کشور

دی1388

خرداد1389

درصد

فراوانی

28.2

24.9

292

امیدوارکننده

19.3

28.6

335

مبهم

44.3

41

480

نگران کننده

8.2

5.5

65

نمی دانم/بی پاسخ

100

100

1172

کل

داده های نظر سنجی حاضردر خصوص ارزیابی شهروندان از وضعیت اینده کشور نشان می دهد.

24.9 درصد معتقدند آینده کشور امیدوارکننده است که نسبت این افراد در مقایسه با دی ماه سال گذشته به میزان 3.3درصد کاسته شده است.

28.6 درصد شهروندان اینده کشور را مبهم پیش بینی کرده اند که این نسبت در قیاس با سال گذشته 9.3 درصد افزایش داشته است.

از نظر 41 درصد پاسخگویان نیز وضعیت آینده کشور نگران کننده است که این نسبت در دی ماه 88 برابر با 44.3 درصد بوده است.


68 پاسخ به “نتایج نظرسنجی جهاد دانشگاهی درباره وضعیت جاری کشور پس از انتخابات”

 1. احسان گفت:

  جالب بود

  اینکه در محبوبیت دولت و احمدی نژاد رو به کاهش شدید است که در هر جایی به وضوح معلوم است
  اما کاش از اینگونه نظر سنجی ها به کرات صورت می گرفت و نتایج درست اعلام می شد تا واقعا عقیده ی مردم آشکار شود

  در پناه خدا شاد و پیروز باشید

 2. مهدی گفت:

  در صورت صحیح بودن نظر سنجی ما متوجه می شویم تغلب در انتخابات دروغ بوده است چون احمدی نژاد در زمان انتخابات دارای محبوبیت بوده است کمی تامل کنید بدون بغض لطفا خداوند عاقبت همه ما را ختم بخیر کند آمین

 3. سارا بارانی گفت:

  این نظر سنجی نتیجه تقلب در انتخابات است